Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(3): 187 -193

SROVNÁNÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE A OBRAZOVÉ KVALITY PŘI HRCT VYŠETŘENÍ PLIC MEZI PŘÍSTROJI NA JEDNOM PRACOVIŠTI

INTER-SCANNER COMPARISON OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN HIGH-RESOLUTION CT OF THE LUNG IN A SINGLE INSTITUTION

Lukáš Lambert1, Lucie Šimáková1, Alena Lambertová2, Patrik Matras1, JiříVotruba3, Josef Hořejš1
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3 I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha
SOUHRN

Lambert L, Šimáková L, Lambertová A, Matras P, Votruba J, Hořejš J. Srovnání radiační zátěže a obrazové kvality při HRCT vyšetření plic mezi přístroji na jednom pracovišti

Cíl: Porovnání radiační zátěže a obrazové kvality při HRCT plic mezi třemi přístroji v jedné nemocnici.

Metodika: Retrospektivně bylo zhodnoceno 3 x 50 náhodně vybraných pacientů, kteří podstoupili HRCT plic na třech různých přístrojích (Somatom Definition AS [SD], Somatom Emotion [SE], Brilliance iCT [iCT]) v rámci jedné nemocnice. Rekonstrukce byly provedeny standardně s použitím měkkotkáňového (mediastinálního) algoritmu a algoritmu s vysokým prostorovým rozlišením (HRCT). Obrazová kvalita byla měřena jako směrodatná odchylka denzity v  trachee, levé síni, aortě a hodnocena na čtyřstupňové Likertově škále. Podle naměřených hodnot efektivního průměru pacientů byl vytvořen fantom, který byl zobrazen s pěti úrovněmi proudu na rentgence.

Výsledky: Obrazová kvalita vyjádřená jako směrodatná odchylka denzity v  zájmové oblasti byla v mediastinální rekonstrukci významně lepší u přístroje SD oproti SE (p = 0,0060), rozdíl v subjektivním hodnocení na čtyřstupňové škále významný nebyl (p = 0,11). V HRCT rekonstrukci byla směrodatná odchylka denzity významně nižší u přístroje iCT oproti SD (p = 0,0003), avšak obrazová kvalita byla subjektivně hodnocena o třetinu stupně hůře (p = 0,028). Průměrná radiační zátěž z vyšetření byla na přístroji SD 2,6násobná a na SE l,9násobná v porovnání siCT(p< 0,0001).

Závěr: V práci jsme ukázali významný rozdíl v radiační zátěži při HRCT vyšetření plic na různých přístrojích v jedné nemocnici. Mezi přístroji s  největším rozdílem byl minimální rozdíl v subjektivním hodnocení obrazové kvality HRCT, což je nejspíše dáno optimalizací vyšetření a zvyklostmi.

Klíčová slova: výpočetní tomografie, radiační zátěž, hrudník

SUMMARY

Lambert L, Šimáková L, Lambertová A, Matras P, Votruba J, Hořejš J. Inter-scanner comparison of radiation dose and image quality in high-resolution CT of the lung in a single institution

Aim: To compare radiation dose and image quality in HRCT of the lung among three scanners in a single institution.

Methods: HRCTs of the lung of fifty randomly selected patients per scanner in a single institution (Somatom Definition AS [SD], Somatom Emotion [SE], Brilliance iCT [iCT]) were evaluated. Reconstructions were performed with a  standard soft-tissue (mediastinal) and high-resolution (HRCT) reconstruction algorithms. The image quality was measured as a standard deviation of the density in the trachea, left atrium, and aorta and evaluated on a four-point Likert scale. A phantom, that was constructed according to the real patient data, was scanned with five different levels of the tube current.

Results: In the soft-tissue reconstruction, the image quality expressed as standard deviation of density was significantly better in the SD compared to SE (p = 0.0060) and there was no difference in subjective ratings of the image quality (p = 0.11). In HRCT reconstruction, the image quality was significantly better in iCT compared to SD (p = 0.0003) but the ratings were worse by a third of a point (p = 0.028). The average radiation dose estimate was 2.6 times (SD) and 1.9 times (SE) higher compared to iCT (p < 0.0001).

Conclusion: A significant difference in radiation dose estimate in HRCT of the lung among three different scanners was demonstrated. Between the two scanners with the highest and the lowest radiation dose, only a minimal difference in subjective evaluation of image quality was found, which is probably due to optimization and established practice.

Key words: computed tomography, radiation dose, thorax


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět