Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(3): 181 -186

VARIABILITA PLICNÍCH LALOKŮ A JEJICH PRŮMĚT NA PROSTÉM SNÍMKU

VARIABILITY OF LUNG LOBES ANDTHEIR PROJECTION ON THE CHEST X-RAY

Zuzana Sedláčková, Filip Čtvrtlík, Miroslav Heřman
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Sedláčková Z, Čtvrtlík F, Heřman M. Variabilita plicních laloků a jejich průmět na prostém snímku

Cíl: Cílem bylo určit a zobrazit typický rozsah plicních laloků a jeho krajní varianty.

Metodika: Z 250 HRCT vyšetření hrudníku dospělých pacientů bez nálezu výraznější patologie jsme zjistili varianty rozsahu plicních laloků a následně jsme typické polohy a jejich krajní varianty promítli na prosté snímky.

Výsledky: Na levé straně byla hranice mezi plicními laloky nejvýše dorzálně nejčastěji u čtvrtého žebra (45 %), s rozsahem od druhého po osmé žebro. Laterodorzálně bylo dolní rozhraní nejčastěji v úrovni šestého žebra (52 %), s  rozsahem od čtvrtého po osmé žebro.

Vpravo byla hranice mezi horním a dolním plicním lalokem nejčastěji nejvýše u  pátého žebra (49 %), s rozsahem od čtvrtého po osmé žebro. Laterodorzálně byla dolní hranice nejčastěji v úrovni šestého žebra (50 %), s rozsahem od čtvrtého po osmé žebro. Vedlejší interlobium probíhalo nejčastěji v úrovni ventrálního konce čtvrtého žebra.

Závěr: Průmět plicních laloků na snímcích se mezi jednotlivými osobami poměrně významně liší. I při kombinaci dvou projekcí jsou v obou plicích velké oblasti, kde se mohou překrývat průměty laloků. Vzhledem k velké variabilitě polohy interlobií snímky často neumožňují spolehlivou lokalizaci plicních lézí do laloků.

Klíčová slova: anatomie, pleura, plíce, snímek hrudníku

SUMMARY

Sedláčková Z, Čtvrtlík F, Heřman M. Variability of lung lobes and their projection on the chest X-ray

Aim: To determine and depict typical extend of lung lobes and its border variants.

Methods: HRCT examinations of the lung in 250 adult patients without major pathology were assessed to find out variants of lung lobes localizations. Afterwards we projected typical localizations and their extreme variants on the chest X-rays.

Results: On the left side, the most frequent uppermost localization of the border between lung lobes was posteriorly at the fourth rib (45%), range from the second to the eighth rib. Posterolaterally the inferior border was most frequently at the sixth rib (52%), range from the fourth to the eighth rib.

On the right side, the most frequent uppermost localization of the border between upper and lower lung lobes was posteriorly at the fifth rib (49%), range from the fourth to the eighth rib. Posterolaterally the inferior border was most frequently at the sixth rib (50%), range from the fourth to the eighth rib. Minor fissure was most frequently located at the level of anterior part of the fourth rib.

Conclusion: The projection of lung lobes on the x-rays is considerably different among individuals. Even with two projections there remain extensive areas in both lungs, where the demarcations of lobes overlay each other. Due to the high variability of the position of interlobar fissures, x-rays often do not provide reliable localization of lung lesions into the lobes.

Key words: anatomy, chest X-ray, lung, pleura


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět