Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(3): 165 -173

HODNOCENÍ LÉČEBNÉ ODPOVĚDI KARCINOMU REKTA NA NEOADJUVANTNÍ LÉČBU POMOCÍ MULTIPARAMETRICKÉHO MR ZOBRAZENÍ NA 3T PŘÍSTROJI

EVALUATION OF RECTAL CARCINOMA RESPONSETO NEOADJUVANT TREATMENT USING MULTIPARAMETRIC IMAGING ON 3T MRI SCANNER

Eva Korčáková1, Hynek Mírka1, Jan Kastner1, Petr Novák2, Tomáš Svoboda3, Ondřej Daum4
1 Klinika zobrazovacích meLod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Onkologickáa radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
4 Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK, Plzeň
SOUHRN

Korčáková E, Mírka H, Kastner J, Novák P, Svoboda T, Daum O. Hodnocení léčebné odpovědi karcinomu rekta na neoadjuvantní léčbu pomocí multiparametrického MR zobrazení na 3T přístroji

Cíl: Zjištění možností multiparametrického MR zobrazení při hodnocení efektu a  predikci odpovědi na neoadjuvantní chemoradioterapii (CRT) u lokálně pokročilého karcinomu rekta (KR).

Metodika: Provedli jsme retrospektivní analýzu multiparametrických MR vyšetření a histologických nálezů u 22 nemocných před zahájením a po skončení neoadjuvantní CRT. Kromě standardních nativních a post-kontrastních MR obrazů zahrnoval vyšetřovací protokol i dynamické postkontrastní vyšetření a difuzně vážené obrazy (DWI). Provedli jsme statistickou analýzu našich výsledků. Pro hodnocení predikce léčebné odpovědi byl použit Mannův-Whitneyův U-test pro nezávislé vzorky. Pro srovnání respondérů a non-respodérů před a po CRT Wilcoxonův párový test.

Výsledky: Z hodnocení stagingu nádoru pouze nativním MR vyšetřením a  nedynamickým postkontrastním vyšetřením je patrná tendence k nadhodnocování rozsahu nádorových hmot po léčbě ve skupině s dobrou odpovědí. Srovnáváme-li vzájemně hodnoty farmakokinetických parametrů (FKP) a apparentního difuzního koeficientu (ADC) u vstupního vyšetření v rámci skupiny respondérů a  non-respondérů, nalézáme statisticky významně nižší hodnotu u parametru V u skupiny respondérů (p = 0, 013). Při srovnání výsledků vstupního vyšetření s vyšetřením po léčbě odděleně v rámci skupiny respondérů a non-respondérů je ve skupině respondérů patrná statisticky významná odchylka hodnot u parametrů ADC (p < 0,001), Kttims (p < 0,001), Kp (p = 0,002) a iAUC (p = 0,048). U skupiny non-respondérů je statisticky významná odchylka pouze u parametru V (p = 0,027).

Závěr: Z našeho výzkumu je zřejmé, že ač je MR nejsenzitivnější metodou k  hodnocení pokročilejších stadií karcinomu rekta, není v současnosti z jejích výsledků možné vstupně jednoznačně odlišit pacienty, kteří budou dobře reagovat na neoadjuvantní léčbu. Zdá se, že na základě porovnání výsledků FKA a hodnot ADC vstupního vyšetření a vyšetření po léčbě lze rozhodnout, že se jedná o pacienta, který dobře zareagoval na léčbu, a je tedy vhodným kandidátem na méně radikální operační výkon či na sledování v protokolu Watch and wait.

Klíčová slova: karcinom rekta, magnetická rezonance, neoadjuvantní léčba, difúzně vážené obrazy, farmakokinetická analýza

SUMMARY

Korčáková E, Mírka H, Kastner J, Novák P, Svoboda T, Daum O. Evaluation of rectal carcinoma response to neoadjuvant treatment using multiparametric imaging on 3T MRI scanner

Aim: Evaluation of capability of multiparametric MR imaging (MRI) in the prediction and evaluation of response to neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced rectal carcinoma.

Metod: We performed a retrospective analysis of multiparametric MRI examinations on 3T scanner and histological findings in 22 patients before and after neoadjuvant chemoradiotherapy. In addition to the standard noncontrast and postcontrast MRI, the examinations included dynamic contrast-enhanced scans and diffusion-weighted images.

Results: The assessment of tumor staging using only noncontrast MRI and nondynamic postcontrast scans has a tendency to overestimate the extent of tumors in the group of neoadjuvant treatment responders. If we compared pharmakokinetic parameters and apparent diffusion coefficient (ADC) values from the baseline MRI within the group of responders and nonresponders, we find significantly lower value for the parameter V in the group of responders (p = 0,013), differencies in all other parameters were nonsignificant. Comparison of the results of the baseline examination with examination after treatment separately in the group of responders and nonresponders, we found statistically significant changes in values ADC (p < 0,001), Kttims (p < 0,001), Kp (p = 0,002) and iAUC (p = 0,048) in the group of responders. In the group of non-responders is a  statistically significant difference only in the parameter V (p = 0,027).

Conclusion: From our research it is noticeable that although MRI is the most sensitive method for evaluation of the advanced stages of rectal cancer, is impossible to use it for prediction of the therapeutic effect in patients before neoadjuvant chemoradio-therapy It seems, that based of the comparison of results of pharmakokinetic analysis and ADC values from baseline and post-treatment MRI, it is possible to select patients with good response to the treatment, that can be candidates for less radical surgery or application of Watch and Wait protocol.

Key words: rectal carcinoma, magnetics resonance imaging, neoadjuvant treatment, diffusion weighted imaging, pharmacokinetic analysis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět