Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Jazykový koutek


Ces Radiol 2015;69(4): 285

MAGNETICKÁ REZONANCE (MR)


Technicky složitá metoda, jakou je magnetická rezonance (MR), přímo vybízí k  používání řady nejen spisovně, ale i odborně a technicky nesprávných termínů.

MRI je anglickou zkratkou magnetic resonance imaging, v překladu tedy zobrazování magnetickou rezonancí. Použití zkratky MRI v českém písemnictví a  jazyce je tedy nesprávné. Zkratka NMR je sice správná technicky (v angličtině i češtině) - nuclear magnetic resonance/nukleární magnetická rezonance, ale její používání není doporučeno kvůli termínu "nukleární". Ten se vztahuje pouze k základnímu fyzikálnímu principu metody a v medicíně mylně zavádí k  metodám nukleární medicíny. Správné je použití zkratky MR. [Její výhodou je i  to, že je obecnější a zahrnuje mimo zobrazování magnetickou rezonancí i další techniky jako MR angiografii (MRA), MR spektroskopii (MRS)].

Při popisu nálezů z vyšetření magnetickou rezonancí je nejčastější chybou nesprávné označení výsledků vyšetření, tedy získaných obrazů. Termín sekvence označuje technický princip, pomocí kterého jsou získány (v naprosté většině případů) obrazy. Ty se liší podle typu použité sekvence. Při popisu techniky vyšetření je tedy správné použití termínu sekvence, např. při vyšetření byly zhotoveny sekvence T1 a T2 v axiální rovině. Ale v popisu vyšetření je správné používat termín obraz, např. útvar je na T2 obrazech hypointenzní. Termín obraz je možné i vynechat, např. útvar je na T2 hypointenzní. Nesprávné je: "útvar je na T2 sekvenci hypointenzní". Pro popis typů obrazů i sekvencí jsou nejvýhodnější a zcela dostačují označení T1, T2 apod. Jde sice o zkrácení, ale opodstatněné a srozumitelné. Kombinace zkratek anglických termínů jako "T1W", "T2WI" jsou v češtině nesmyslné a i české zkratky jako "T1v.o.", "T2VO" jsou zbytečné a nepřehledné. Termíny hyperintenzní a hypersignální jsou srovnatelné, správné. Oba označují intenzitu (radiofrekvenčního) signálu.

Příklad správného použití uvedených termínů nabízí následující ukázka části popisu MR vyšetření:

MR bederní páteře.

Nativně zhotoveny sekvence T1, T2, STIR v sagitální rovině a T2 v axiální rovině v úrovni L4-S1.

V sousedství intervertebrálního kloubu L3/4 vlevo je v páteřním kanále patrný okrouhlý útvar průměru 6 mm, který je na T2 a STIR obrazech hypersignální, na T1 hyposignální. Jeho stěna je tenká, na všech zhotovených typech obrazů hypointenzní.

Popsal: MUDr. Miroslav Heřman
Druhé čtení: MUDr. Marek Mechl

P.S.: Poznali jste, který patologický nález popisuje uvedená ukázka?


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět