Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(4): 278 -284

PŘÍČINY DYSFUNKCE KOLENNÍHO KLOUBU PO PLASTICE PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU - DIAGNOSTIKA MAGNETICKOU REZONANCÍ

CAUSES OF DYSFUNCTION OF THE KNEE JOINT AFTER ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION - DIAGNOSTIC BY MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Boris Pauček1,2, David Smékal2, Jaroslav Opavský2, Radomír Holibka3, Jana Zapletalová4
1 Pracoviště magnetické rezonance Medihope VN, Olomouc
2 Katedra fyzioterapie FTK UP, Olomouc
3 Ortopedická klinika LF a FN, Olomouc
4 Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc
SOUHRN

Pauček B, Smékal D, Opavský J, Holibka R, Zapletalová J. Příčiny dysfunkce kolenního kloubu po plastice předního zkříženého vazu - diagnostika magnetickou rezonancí

Cíl: Charakterizovat změny struktur kolenního kloubu, které se podílejí na poruše funkce kloubu po plastice předního zkříženého vazu.

Metodika: V souboru 44 pacientů po operaci předního zkříženého vazu odeslaných k vyšetření magnetickou rezonancí pro potíže v operovaném kolenním kloubu jsme hodnotili celistvost náhrady LCA a výskyt dalších strukturálních změn kloubu. V souboru bylo 36 mužů (81,8 %) a osm žen (18,2 %). Medián věku pacientů byl 31, 0 let, minimální věk 18 let a maximální věk 52 let. Pacienty jsme vyšetřili na přístroji Signa HDxT 1,5T (GE Healthcare, Milwaukee, USA) s použitím cívky HD 1,5T knee coil.

Výsledky: V souboru 44 vyšetřených pacientů po plastice LCA jsme u tří pacientů (6,8 %) diagnostikovali selhání graftplastiky LCA. U dalších pacientů s příznivým průběhem graftu LCA, ale s klinickými obtížemi v kolenním kloubu jsme prokázali následné leze, které se podílely na pooperačním dyskomfortu pacientů. Šlo o leze menisků v 88,6 %, akcentovanou nitrokloubní tekutinu v 75 %, kostní edém v 45,5 %, prosáknutí Hoffova tělesa v 36,4%, náplň Bakerovy pseudocysty v 15,9%, lézi laterálního kolaterálního vazu v 11,4 %, lézi zadního zkříženého vazu v 6,8 %. U dvou pacientů (4,5 %) jsme vyšetřili z  důvodu předchozího selhání reoperovaný, nyní pevný graft LCA.

Závěr: Mezi nejčastější příčiny dysfunkce kolenního kloubu po plastice LCA mimo selhání graftu LCA patří leze menisků, zmnožení nitrokloubní tekutiny, kostní edém, prosáknutí Hoffova tělesa, náplň Bakerovy pseudocysty, leze laterálního kolaterálního vazu, leze zadního zkříženého vazu. Diagnostika a  přesné určení typu leze kolenního kloubu je pro ošetřujícího lékaře důležitá z  důvodu stanovení dalšího konzervativního nebo chirurgického terapeutického postupu.

Klíčová slova: graftplastika předního zkříženého vazu, kolenní kloub, magnetická rezonance, ruptura náhrady předního kříženého vazu

SUMMARY

Pauček B, Smékal D, Opavský J, Holibka R, Zapletalová J. Causes of dysfunction of the knee joint after anterior cruciate ligament reconstruction - diagnostic by magnetic resonance imaging

Aim: To characterize changes in the structures of the knee joint which contribute to the failure of the joint to function after the reconstruction of the anterior cruciate ligament.

Methods: In a group of 44 patients after surgery of the anterior cruciate ligament sent for MRI examination for problems in the knee joint that had been operated on, we evaluated the integrity of the ACL replacement and the occurrence of other structural changes in the joint. The group comprised 36 men (81.8%) and 8 women (18.2%). The median age of the patients was 31.0 years, the minimum age was 18 years and the maximum age was 52 years. The patients were examined with the HDxT Signa 1.5 T (GE Healthcare, Milwaukee, USA) using the HD 1.5T knee coil.

Results: In the group of 44 patients examined after ACL reconstruction, we diagnosed a failure of the ACL graft in 3 patients (6.8%). For other patients with a favorable course of the ACL graft, but with clinical problems in the knee joint, we demonstrated subsequent lesions that caused postoperative discomfort in the patients. These lesions include a me-niscal lesion in 88.6%, increased synovial fluid in 75%, a bone edema in 45.5%, Hoffas fat pad syndrome in 36.4%, filling of the Baker pseudocyst in 15.9%, a lesion of the lateral collateral ligament in 11.4% and a lesion of the posterior cruciate ligament in 6.8%. In 2 patients (4.5%) we examined a currently stable ACL graft that had been reoperated because of the failure of a previous graft.

Conclusion: The most common causes of dysfunction of the knee joint after ACL reconstruction, besides the failure of the ACL graft, include a meniscal lesion, an increase in the amount of synovial fluid, a bone edema, Hoffas fat pad syndrome, filling of the Baker pseudocyst, a lesion of the lateral collateral ligament and a lesion of the posterior cruciate ligament. Diagnosis and accurate determination of the type of lesion of the knee joint are important for an orthopedic surgeon because of the determination of further conservative or surgical therapeutic procedures.

Key words: graft anterior cruciate ligament reconstruction, knee joint, magnetic resonance, rupture of the anterior cruciate ligament replacement


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět