Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2015;69(4): 275 -277

EMBRYONÁLNÍ RHABDOMYOSARKOM U CHLAPCE S COSTELLO SYNDROMEM

EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA IN BOY WITH COSTELLO SYDROME - CASE REPORT

Ivana Červinková1, Jarmila Skotáková1, Zdeněk Pavlovský2, Anna Seehofnerová1
1 Klinika dětské radiologie LF MU a FN, Brno
2 Ústav patologie LF MU a FN, Brno
SOUHRN

Červinková I, Skotáková J, Pavlovský Z, Seehofnerová A. Embryonální rhabdomyosarkom u chlapce s Costello syndromem

Autoři prezentují případ 20měsíčního chlapce stigmatizovaného v rámci Costello syndromu s akutní retencí moči a nálezem tumorózní leze v oblasti malé pánve, která byla později diagnostikována jako embryonální rhabdomyosarkom. Autoři diskutují souvislost vzniku tumorozních lézí a Costello syndromu.

Klíčová slova: Costello syndrom, retence, rhabdomyosarkom, tumor

SUMMARY

Červinková I, Skotáková J, Pavlovský Z, Seehofnerová A. Embryonal rhabdomyosarcoma in boy with Costello sydrome - case report

Authors would like to present case of 20-month-old boy suffering from Costello syndrome with acute urine retention and a tumorous lesion in small pelvis, later being diagnosed as an embryonal rhabdomyosarcoma. The relation between Costello syndrome and tumorous lesions formation is being discussed.

Key words: Costello syndrome, retention, rhabdomyosarcoma, tumor


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět