Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2015;69(4): 271 -274

RADIODIAGNOSTIKA IDIOPATICKÉ PLICNÍ FIBRÓZY

RADIODIAGNOSTICS OF THE IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS

Eva Kočová, Pavel Eliáš
Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Kočová E, Eliáš P. Radiodiagnostika idiopatické plicní fibrózy

Idiopatická plicní fibróza je onemocnění, jehož incidence a prevalence stoupá. Zobrazovací metody tvoří nedílnou součást v diagnostice tohoto fibrotizujícího plicního postižení. Stěžejní ze zobrazovacích metod je výpočetní tomografie s  vysokým rozlišením. Radiologickým obrazem idiopatické plicní fibrózy je běžná intersticiální pneumonic Výpočetní tomografie s vysokým rozlišením umožňuje určit, zda jsou vyjádřeny změny typické běžné intersticiální pneumonie, možné běžné intersticiální pneumonie či změny neodpovídají běžné intersticiální pneumonii. Snaha o objektivizaci změn na výpočetní tomografii s vysokým rozlišením vedla k vytvoření jednotného skórovacího systému, který bude jednoduchý a reprodukovatelný.

Klíčová slova: běžná intersticiální pneumonie, idiopatická plicní fibróza, skórování, voština

SUMMARY

Kočová E, Eliáš P. Radiodiagnostics of the idiopathic pulmonary fibrosis

Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis are increasing. The integral part of diagnostics of idiopathic pulmonary fibrosis is high resolution computed tomography. Radiological image of idiopathic pulmonary fibrosis is usual interstitical pneumonia. On high resolution computed tomography are changes of typical usual interstitial pneumonia, possible usual interstitial pneumonia or signs which are not typical for usual interstitial pneumonia. There was made uniform scoring system which is quite simple and reproducible.

Key words: honeycombing, idiopathic interstitial pneumonia, scoring system, usual interstitial pneumonia


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět