Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(4): 254 -265

URGENTNÍ CT ANGIOGRAFIE SRDCE, VYUŽITÍ MULTIPARAMETRICKÉHO HODNOCENÍ NÁLEZŮ U  NEMOCNÝCH V OHROŽENÍ ŽIVOTA

EMERGENT CARDIAC CT ANGIOGRAPHY, THE VALUE OF THE MULTIPARAMETRIC ASSESSMENT OF FINDINGS IN CRITICAL ILL PATIENTS

Jiří Ferda1, Jan Baxa1, Jan Pešek2, Roman Bosman3
1 Klinika zobrazovacích metod FN, Plzeň
2 Kardiologické oddělení FN, Plzeň
3 Klinika resuscitace a intenzivní medicíny FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Baxa J, Pešek J, Bosman R. Urgentní CT angiografie srdce, využití multiparametrického hodnocení nálezů u nemocných v ohrožení života

Cíl: Zhodnotit přínos komplexního hodnocení CT srdce v  urgentních stavech.

Metodika: V období 6 měsíců byla provedena analýza akutních vyšetření srdce pomocí dvouzdrojového CT, provedených v komplexu Emergency. Vyšetření byla provedena na dvouzdrojovém CT první generace (Somatom Definition DSCT, Siemens Healthcare, Forcheim, Německo), při posuzování nálezů byla provedena evaluace CT angiografie zahrnující VRT, multiplanání rekonstrukce, kalkulace srdečních objemů z multifázové rekonstrukce CT dat a hodnocení first pass perfuzní analýzy myokardu.

Výsledky: V období 6 měsíců bylo provedeno 339 vyšetření srdce, z tohoto počtu bylo provedeno 26 urgentních vyšetření - v deseti případech nemocní bez anamnézy onemocnění srdce s podezřením na non STEMI akutní infarkt myokardu, v  sedmi potvrzen; v šesti případech šlo o nemocné s nově vzniklými bolestmi na hrudi po revaskularizaci myokardu, akutní infarkt byl prokázán ve čtyřech případech; ve třech případech šlo o nemocné s podezřením na komplikace po kardiochirurgické operaci. U sedmi nemocných byly zobrazovány koronární tepny před urgentní kardiochirurgickou operací disekce aorty nebo aortální endokarditidy.

Závěr: Urgentní CT angiografie pomocí dvouzdrojového CT je efektivním zobrazení včetně nemocných v urgentním ohrožení života, poskytuje validní informace, které vedou ke zkrácení doby do zahájení cílené terapie.

Klíčová slova: CTA srdce, koronární tepny, perfuze myokardu, kriticky nemocný pacient, endokarditida

SUMMARY

Ferda J, Baxa J, Pešek J, Bosman R. Emergent cardiac CT angiography, the value of the multip arame trie assessment of findings in critical ill patients

Aim: To evaluate the value of the complex cardiac CT imaging in emergent situations.

Method: During 6 months, the analysis was performed in acutely performed cardiac CT using first generation of dualsource system (Somatom Definition DSCT, Siemens HealthCare, Forchheim, Germany). In the assessment of the findings was used evaluation of coronary CTA using VT and multiplanar reconstructions, calculation of the cardiac volumes based by the multiphase CT data reconstruction and the evaluation of first-pass enhancement perfusion maps.

Results: During 6 months, 339 cardiac CTs were performed, including 26 urgent examination in critically ill patients, in 10 the acute non-STEMI myocardial infarction, 7 infarctions were confirmed. In 6 patients, the acute chest pain occurred after revascularization by bypass grafting; in 3 cases the acute complication after cardiosurgery were present. In 7 patients, the cardiac imaging was performed as an initial imaging before treatment of aortic dissections or surgery due to the acute aortic endocarditis.

Conclusion: Emergent cardiac CT using dualsource CT is an effective imaging tool including patients in emerging situations, it can provide a valid information leading to the shortening of needed time to initiation of tailored therapy.

Key words: cardiac CT coronary arteries, myocardial perfusion, critically ill patient, endokarditis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět