Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(4): 247 -253

T1 MAPOVÁNÍ A EXTRACELULÁRNÍ OBJEM MYOKARDU U OSOB S PROGRESIVNÍ SYSTÉMOVOU SKLERÓZOU - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ STUDIE

T1 MAPPING AND EXTRACELLULAR VOLUME OF MYOCARDIUM IN PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLEROSIS - PRELIMINARY RESULTS OF PROSPECTIVE STUDY

Jan Baxa1, Milan Hromádka2, Táňa Matoušková1, David Suchý3, Jiří Ferda1
1 Klinika zobrazovacích metod, FN a LF UK, Plzeň
2 Kardiologické oddělení FN, Plzeň
3 Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Hromádka M, Matoušková T, Suchý D, Ferda J. T1 mapování a  extracelulární objem myokardu u osob s progresivní systémovou sklerózou - předběžné výsledky prospektivní studie

Cíl: Porovnání analýzy T1 mapování myokardu u osob s progresivní systémovou sklerózou (SSc) a kontrolním souborem zdravých dobrovolníků v rámci předběžných výsledků prospektivní studie zaměřené na detekci difuzní myokardiální fibrózy.

Metodika: Třicet tři osob sledovaných pro SSc a 20 zdravých dobrovolníků bylo zařazeno do prospektivní studie a podstoupily MR vyšetření, echokardiografické vyšetření a stanovení laboratorních parametrů. Studie byla schválenou lokální etickou komisí a účastníci podepsali informovaný souhlas. V rámci komplexního MR vyšetření byly provedeny sekvence pro analýzu T1 relaxačního času (T1 mapování) před a po intravenózním podání Gd kontrastní látky s následnou kalkulací extracelulárního objemu (ECV). V první fázi bylo provedeno porovnání výsledků mezi SSc a kontrolním souborem.

Výsledky: Při hodnocení nativních T1 map byla prokázána statisticky významně (p < 0,0001) vyšší hodnota u SSc souboru (průměr 1259,3 ? 51,2) v porovnání s  kontrolním souborem (1203,6 ? 29,9). Obdobně statisticky významný (p < 0,0001) rozdíl byl prokázán při porovnání vypočtených hodnot ECV, kdy u souboru SSc byla prokázána vyšší průměrná hodnota (28,6 ? 4,9) než u kontrolního souboru (23,3 ? 2,1). V případě T1 hodnot po intravenózním podání Gd kontrastní látky byl také prokázán rozdíl průměrných hodnot, nicméně s pouze malou statistickou významností (p = 0,026), kdy průměrná T1 hodnota u SSc souboru klesla na 586,6 ? 64 a u kontrolního souboru na 639,4 ? 38.

Závěr: Předběžné výsledky prospektivní studie prokázaly statisticky významně vyšší hodnoty T1 mapování a ECV u osob s diagnostikovanou systémovou sklerózou v porovnání s kontrolním souborem zdravých dobrovolníků. Tyto výsledky potvrzují přínos použité metodiky v posouzení difuzní fibrózy myokardu, což bude hlavní oblastí zájmu v další fázi studie.

Klíčová slova: T1 mapping, magnetická rezonance, progresivní systémová skleróza, extracelulární objem

SUMMARY

Baxa J, Hromádka M, Matoušková T, Suchý D, Ferda J. T1 mapping and extracellular volume of myocardium in patients with systemic sclerosis - preliminary results of prospective study

Aim: Comparison of myocardial T1 mapping analysis in patients with systemic sclerosis (SSc) and a control group of healthy volunteers as part of the preliminary results of a prospective study focusing on detection of diffuse myocardial fibrosis.

Methods: 33 SSc patients and 20 healthy volunteers were enrolled in a  prospective study and underwent MR examination, echocardiographic examination and determination of laboratory parameters. The study was approved by the local ethics committee and the participants signed an informed consent. Within the complex MR examinations were performed sequences for analysis of T1 relaxation time (T1 mapping) in myocardium prior and after intravenous administration of Gd contrast agents with subsequent calculation of extracellular volume (ECV). Comparison of results between SSc and control group was performed in first phase of assessment.

Results: Statistically significant (p < 0.0001) higher native T1 values was proved in SSc group (mean 1259.3 ? 51.2) compared with the control group (1203.6 ? 29.9). Similarly, statistically significant (p < 0.0001) difference was detected in calculated ECV (%) when in a group of SSc was demonstrated higher mean value (28.6 ? 4.9) than in the control group (23.3 ? 2.1) . In the case of T1 values after intravenous administration of Gd contrast agents has been also demonstrated a difference of average values, however, with only a  small statistical significance (p = 0.026), when the average value of T1 in SSc group decreased to 586.6 ? 64 and control file to 639.4 ? 38th.

Conclusions: Preliminary results of a prospective study showed significantly higher native T1 values and ECV in patients with systemic sclerosis compared with a control group. These results confirm the contribution of the methodology used in the assessment of diffuse fibrosis of the myocardium, which will is the main focus of the study.

Key words: T1 mapping, cardiac magnetic resonance, systemic sclerosis, extracellular volume


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět