Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(1): 23 -26

NÁHODNÁ DETEKCE METASTÁZY MALIGNÍHO MELANOMU POMOCÍ 99mTC-MIBI SPECT/CT PŘI FOLLOW-UP PACIENTKY S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

METASTATIC MELANOMA DETECTED BY 99mTC-SESTAMIBI SPECT/CT IMAGING DURING DIFFERENTIATED THYROID CANCER FOLLOW-UP

Jiří Doležal, Marcela Koutníková, Eva Krčálová
Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Kazuistika pojednává o náhodné detekci metastázy maligního melanomu v  lymfatické uzlině v pravé axile pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT zobrazení, které bylo prováděno u 43leté pacientky v rámci follow-up karcinomu štítné žlázy po léčbě. Pacientka měla v anamnéze též odstranění melanomu zprávě paže v  minulosti.

SOUHRN

Doležal J, Koutníková M, Krčálová E. Náhodná detekce metastázy maligního melanomu pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT při follow-up pacientky s diferencovaným karcinomem štítné žlázy

Cíl: Prezentovat velmi zajímavý případ pacientky sledované pro diferencovaný karcinom štítné žlázy po léčbě, u které se při follow-up SPECT/CT hrudníku s  99mTc-MIBI (metoxy-isobutyl-isonitril) náhodně zobrazila metastáza maligního melanomu v lymfatické uzlině v pravé axile.

Metodika: Pacientka, 43 let, s pozitivní anamnézou diferencovaného karcinomu štítné žlázy a maligního melanomu absolvovala v rámci follow-up celotělovou scintigrafii s 99mTc-MIBI doplněnou o SPECT/CT hrudníku.

Výsledky: Zobrazila se akumulace radiofarmaka v lymfatické uzlině v pravé axile. Vzhledem kvelmi nízké sérové hladině tyreo-globulinu bylo vysloveno podezření na metastázu maligního melanomu. Následovala exenterace pravé axily, kde v největší lymfatické uzlině byla skutečně prokázána metastáza maligního melanomu.

Závěr: Follow-up celotělová scintigrafie a SPECT/CT hrudníku s 99mTc-MIBI provedená u pacientky s pozitivní anamnézou diferencovaného karcinomu štítné žlázy zcela náhodně odhalila metastázu maligního melanomu v lymfatické uzlině v pravé axile, čímž zkrátila dobu diagnostického procesu, zlepšila management pacientky a umožnila zvolit efektivní léčbu. SPECT/CT provedl trojrozměrné prostorové zobrazení metastázy a díky fúzi obrazů tuto metastázu správně umístil do lymfatické uzliny.

Klíčová slova: karcinom štítné žlázy, melanom, SPECT/CT, 99mTc-MIBI

Major statement
The case report describes an incidental detection of the malignant melanoma metastasis in the right axillary lymph node by means of 99mTc-sestamibi SPECT/ CT during the thyroid cancer follow-up imaging in a 43-year-old woman with positive history of thyroid cancer and malignant melanoma on the right arm.

SUMMARY

Doležal J, Koutníková M, Krčálová E. Metastatic melanoma detected by 99mTc-sestamibi SPECT/CT imaging during differentiated thyroid cancer follow-up

Aim: To present a rare case report of the metastatic melanoma detected by 99mTc-sestamibi SPECT/CT during differentiated thyroid cancer (DTC) follow-up imaging in a 43-year-old woman.

Method: The patient with positive history of DTC and malignant melanoma after treatment underwent follow-up 99mTc-sestamibi whole body scintigraphy. The additional chest SPECT/CT (single photon emission computed tomography/computed tomography) scan was done in order to improve the three-dimensional view of the axillary region with the increased activity of 99mTc-sestamibi. The multifunctional imaging scanner Infinia and processing system Xeleris (General Electic Healthcare) were used.

Results: The follow-up whole body scintigraphy and chest SPECT/CT revealed unexpected, incidental focal 99mTc-sestamibi uptake in the right axillary lymph node, which was subsequently excised and malignant melanoma metastasis was proven by histopathology.

Conclusion: SPECT/CT is an excellent imaging method facilitating exact spatial location of increased 99mTc-sestamibi in the chest region. The 99mTc-sestamibi SPECT/CT revealed right axillary malignant melanoma metastasis, improved patient management and allowed subsequent successful surgery treatment and changed the patient prognosis.

Key words: thyroid cancer, melanoma, SPECT/CT, 99mTc-sestamibi


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět