Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(1): 27 -31

ZNÁMKY CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI NA VÝPOČETNÍ TOMOGRAFII S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ON HIGH RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY

Eva Kočová, Pavel Eliáš
Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je heterogenní syndrom s  dominantními plicními projevy. V diagnostice jednotlivých fenotypů CHOPN se stává nezbytné provedení výpočetní tomografie s vysokým rozlišením. Přesná identifikace typu postižení u CHOPN zlepšuje kvalitu života pacientů.

SOUHRN

Kočová E, Eliáš P. Známky chronické obstrukční nemoci plicní na výpočetní tomografii s vysokým rozlišením

Chronická obstrukční plicní nemoc je onemocnění s rozmanitými klinickými i  radiologickými projevy. V současnosti se pacienti s chronickou obstrukční nemocí plicní dělí na jednotlivé skupiny - fenotypy Těm je dle dominantních projevů choroby podávána cílená léčba, která jim zlepšuje kvalitu života. V  identifikaci jednotlivých fenotypů má svou zásadní roli i výpočetní tomografie. Nejrozšířenější skupinou jsou pacienti s plicním emfyzémem. Ten je dle nového doporučení Fleischnerovy asociace dělen do několika skupin. Identifikace i ostatních typických změn tohoto onemocnění je ve fe-notypizaci chronické obstrukční nemoci plicní zcela zásadní.

Klíčová slova: emfyzém, bronchiektázie, fenotypy chronická obstrukční plicní nemoc, výpočetní tomografie

Major statement

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is heterogenic syndrom mainly with pulmonary symptoms. High resolution computed tomography comes to be a  regular part of the diagnostics of COPD. This can improve patients guality of life.

SUMMARY

Kočová E, Eliáš P. Chronic obstructive pulmonary disease on high resolution computed tomography

Chronic obstructive pulmonary disease have varied clinical and radiological manifestations. Nowadays are patients with chronic obstructive pulmonary disease divided into specific groups - phenotypes. The treatment is specific according to these phenotypes. High resolution computed tomography is necessary in identification of each phenotype. The most patients with chronic obstructive pulmonary disease have pulmonary emphysema which is newly divided to several groups. Also identification of other radiological signs is fundamental.

Key words: emphysema, bronchiectasis, chronic obstrutive pulmonary disease, phenotypes, computed tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět