Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(1): 40 -49

STRUKTURÁLNÍ A FUNKČNÍ ZMĚNY MOZKU U SCHIZOFRENIE

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF BRAIN IN SCHIZOPHRENIA

Ondřej Slezák, Jan Žižka
Radiologická klinika FF UK, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Přehledový článek shrnující strukturální a funkční změny mozku u schizofrenie v obraze magnetické rezonance.

SOUHRN

Slezák O, Žižka J. Strukturální a funkční změny mozku u schizofrenie

Různé vyšetřovací modality magnetické rezonance (MR) prokázaly v mnoha publikovaných studiích morfologické i funkční změny v mozkové tkáni u osob se schizofrenií (SZ). Volumetrickými metodami byly popsány atrofické změny některých oblastí šedé hmoty, pomocí metody zobrazení difuzního tenzoru především pokles hodnot frakční anizotropie bílé hmoty. Tyto změny jsou obecně mírného stupně, široké distribuce a v čase pravděpodobně progredují. Při resting-state funkční magnetické rezonanci byly opakovaně nalezeny významné změny konektivity jednotlivých funkčních center mozku. Vesměs jsou MR nálezy kompatibilní s upřednostňovanou teorií o poruše konektivity mozku u  schizofrenie.

Mezi výsledky dosud publikovaných studií panuje ovšem velmi značná variabilita, která má více příčin. K těm nejvýznamnějším řadíme nejednotnost v metodice prováděných studií, metodologické a technické limitace MR, malé počty subjektů ve většině publikovaných studií, výraznou heterogenitu psychických a potažmo strukturálních změn u nemocných se schizofrenií, dobu trvání manifestního onemocnění (první ataka versus chronické stadium), možný vliv medikace, toxických a návykových látek na strukturální a funkční změny mozku atd.

Má-li magnetická rezonance najít pevné klinické uplatnění v diagnostice schizofrenie, bude potřeba rozsáhlých multicentrických studií s klinicky homogenními skupinami probandů a jednotnou metodikou.

V článku jsou shrnuty dosavadní znalosti o strukturálních a funkčních změnách mozku u schizofrenie.

Klíčová slova: magnetická rezonance, resting-state funkční magnetická rezonance, schizofrenie, zobrazení difuzního tenzoru, volumetric

Major statement

A review of structural and functional cerebral changes of subjects with schizophrenia on magnetic resonance imaging.

SUMMARY

Slezák O, Žižka J. Structural and functional changes of brain in schizophrenia

Structural and functional cerebral changes in subjects suffering from schizophrenia (SZ) were proven by means of several modalities of magnetic resonance imaging (MRI) according to the results of numerous studies. Atrophic changes were reported by using volumetric methods, microstructural changes of white matter were described by diffusion tensor imaging. These changes are of mild degree yet likely of widespread distribution and progressing over time. Extensive changes of connectivity were observed by resting-state functional MRI. MRI findings are generally compatible with currently preferred hypothesis of cerebral dysconnectivity in SZ.

The published results show considerable degree of variability which can be explained by many reasons. Those of the highest importance are: different methodology, technical MRI limitations, low number of subjects included, high heterogeneity and variability of symptoms of the disease, variable duration of symptoms (first episode versus chronic illness), effects of medication, abuse of toxic substances etc.

Before MRI can be utilized for diagnosing SZ in the clinical settings, more comprehensive multi-centric studies of homogenous cohorts with unified methodology are needed.

In this review, we summarize the current knowledge of structural and functional cerebral changes in schizophrenia.

Key words: diffusion tensor imaging, magnetic resonance imaging, resting-state functional magnetic resonance imaging, schizophrenia, volumetry


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět