Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Nekrolog


Ces Radiol 2016;70(1): 55

IN MEMORIAM PROF. MUDr. LEO STEINHART, DrSc. (1924-2015)
"ZAKLADATEL KATETRIZACE A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE"


Celou moji profesní kariéru jsem měl dobrý pocit, že na moji práci dohlíží, z  dálky usměrňuje mé kroky a kdykoliv je ochoten se mnou probrat konkrétní situace, nové výsledky, a to třeba i v hospodě nebo cestou autem. Nyní jsem já i ostatní o tuto možnost přišli.

Leo Steinhart se narodil a prožil plné tři čtvrtiny svého života v ideologicky bouřlivém 20. století, kde zvláště období německého protektorátu zasáhlo tragicky do života jeho rodiny. Díky jeho pracovitosti a ohromné invenci dosáhl obor diagnostické a později intervenční radiologie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové ve své době nebývalého rozkvětu.

Zde uvádím nejzásadnější milníky profesní kariéry prof. L. Steinharta:

1950 - ukončil jako vojenský stipendista Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a byl přidělen na VLA do Hradce Králové na oddělení Katedry radiologie.

1954 - provedl první katetrizaci dle Seldingera.

1958 - stal se asistentem Radiologické kliniky za vedení prof. Jana Bašteckého.

1960 - publikoval spolu s Jiřím Endrysem podstatně zdokonalený transseptální přístup do levého srdce. Následovala řada pozvání k přednáškám a technickému zavedení metody do západní Evropy.

7. 5. 1963 - vyznamenán spolu s Jiřím Endrysem Státní cenou Klementa Gottwalda "za zdokonalení vyšetřovacích metod užívaných v soudobé kardiologii a zavedení nového způsobu transseptální punkce levé předsíně".

1967 - vybudoval a 4 následující roky vedl oddělení radiodiagnostiky v  nemocnici Al Sabach v Kuvajtu.

1971 - po návratu do Československa se stal druhým přednostou Radiologické kliniky ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

27. 6. 1978 - především jeho zásluhou (vypracoval rozsáhlý projekt pro zavedení tehdy nové vyšetřovací modality) byl instalován první přístroj výpočetní tomografie v České republice, což vedlo k revoluci v zobrazování a  rozvoji především neurochirurgie.

1982 - vydal spolu s doc. Antonínem Hlavou a prof. Zdeňkem Chudáčkem souhrnnou učebnici intervenční radiologie.

1989 - odstoupil z funkce přednosty a nadále se věnoval výuce a výzkumným projektům především v kardiologii.

18. 12. 2000 - obdržel zvláštní uznání ministra zdravotnictví a interní grantové agentury za zásluhy o český lékařský výzkum a dlouhodobou spolupráci s IGA.

2012 - vydal spolu s profm Radkem Pudilem a doc. Jiřím Endrysem monografii "Úloha prostého snímku v kardiologii".

27. 3. 2012 - udělena cena Františka Ulricha zastupitelstvem města Hradce Králové.

Leo Steinhart obdržel ještě mnoho cen, medailí, uznání od Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dalších univerzit, od České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České radiologické společnosti, České kardiologické společnosti a České společnosti pro intervenční radiologii. Uvádím zde pouze některá.

My spolupracovníci jsme si jej vážili jako šéfa s přirozenou autoritou, mladší spolupracovníci jej poznali jako člověka pevných názorů a on sám říkal, že má rád lidi a oni mu to pak oplácejí, a tak se snadno dohodnou na tom, co je rozumné. Jeho velkou, nespornou zásluhou bylo, že bez ohledu na politické názory vychoval a nechal vyrůst několik generací radiologů a intervenčních radiologů. Řada z nich měla možnost zúčastnit se dlouhodobých stáží v  zahraničí, a to i v dobách tzv. železné opony. Byl pravým profesorem ve všech významech tohoto titulu.

Snad jako vzkaz dalším generacím radiologů, intervenčních radiologů a  kardiologů bych připomněl, že Leo Steinhart svoji stěžejní práci provedl a  publikoval ve věku 36 let podobně jako řada jeho současných významných radiologů. Namátkou bych jmenoval Werner Forssman, Sven Ivar Seldinger, Andreas Roland Gruentzig, Fedor A. Serbinenko a Josef Rösch.

za kolektiv Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc, EBIR

Použitá literatura

Celá stať v dokumentu PDF

Zpět