Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(3): 166 -172

ZOBRAZENÍ OPTICKÉHO NERVU MAGNETICKOU REZONANCÍ NA PŘÍSTROJI 1,5T

MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF OPTIC NERVE ON 1,5 T SYSTEM

Pavla Hanzlíková1,3, Jana Chmelová2,3
1 MR oddělení, Sagena s.r.o.
2 Radiodiagnostické oddělení MN, Ostrava
3 Radiologická klinika FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Možnosti zobrazení optického nervu na MR přístroji Siemens Avanto se silou pole 1,5T; limitace zobrazení; nástin diferenciální diagnózy atrofíea hypertrofíe optického nervu.

SOUHRN

Hanzlíková P, Chmelová J. Zobrazení optického nervu magnetickou rezonancí na přístroji 1,5T

V současnosti je magnetická rezonance dobře dostupnou modalitou, což ji umožňuje využít pro standardní a standardizované vyšetření 2. až 4. úseku optického nervu. Místo magnetické rezonance v zobrazení optického nervu je nezastupitelné. Umožňuje velmi efektivně zobrazit optický nerv, jeho tlouštku, ložiskové změny, ale i náplň okolních struktur - obaly zrakového nervu, subarachnoidální prostory a vzájemný poměr mezi celkovou tlouštkou nervu a  obalů a vlastního nervu. Tyto údaje mohou hrát v roli v diagnostice nejen nemocí s oční symptomatologií, ale i v diagnostice nemocí nervového systému. Vyšetření optických nervů následuje až po provedení základního protokolu zobrazení mozku.

Zobrazení optických nervů je možné standardizovat a tím zjednodušit hodnocení zejména v následujících kontrolách.

V diskusi se věnujeme základnímu přehledu příčin atrofie či hypertrofíe optického nervu. Rozebíráme možnost vlivu extraorbitálně lokalizovaného procesu, který se může manifestovat poruchou vizu.

Klíčová slova: magnetická rezonance, optický nerv, optická dráha, obaly optického nervu

Major statement

Options optic nerve imaging in MRI scanner with the field strength 1.5T; limitations of imaging; the differential diagnosis implication of atrophy and hypertrophy of the optic nerve.

SUMMARY

Hanzlíková P, Chmelová J. Magnetic resonance imaging of optic nerve on 1,5 T system

Nowadays, the MRI is an easily accessible imaging modality, which allows us to use it for standard and standardized imaging of the optic nerve from its second through fourth section.

The position of the MRI in imaging of the optic nerve is unique.

It enables us to image not only the optic nerve effectively with its thickness and focal pathologies, but also the composition of its near structures - filling of subarachnoidal spaces, vagine of optic nerve and mutual ratio between the full thickness of the nerve and vagine, and the nerve itself.

Such data can play a significant role not only in the diagnosis in ophtalmology, but also in the diagnosis of illnesses of the central nerve system. Imaging of optic nerve follows the basic imaging of brain. It is possible to standardise the imaging of optic nerve, and thus simplify the following check-ups.

In the following discussion we are concentrating on the general overview of causes of atrophy and hypertrophy of optic nerve.

We are analysing the possibilities of influence of extraorbital patologies, which may manifest in vision failure.

Key words: magnetic resonance imaging, optic nerve, sheets of optic nerve


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět