Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(3): 158 -165

EXISTUJE VZTAH MEDZI SONOGRAFICKOU CHARAKTERISTIKOU NESTABILITY KAROTICKÉHO ATEROSKLEROTICKÉHO PLÁTU A SÉROVOU HLADINOU FOSFOLIPÁZY A2 VIAZANOU NA LIPOPROTEÍNY (MARKEROM ZÁPALU ATEROSKLEROTICKÉHO PLÁTU)?

IS THERE AN ASSOCIATION BETWEEN SONOGRAPHIC CHARACTERISTIC OF CAROTID ATHEROSCLEROTIC PLAQUE ISTABILITY AND SERUM LEVEL OF LIPOPROTEIN-ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE A2 (MAKER OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUE INFLAMMATION)?

Libor Danihel1,3, Štefan Madarász2,3, Pavel Blažíček4, Lubomíra Červová5
1 Radiologická klinika, Ústredná vojenská nemocnica-fakultná nemocnica SNP, Ružomberok, SR
2 Neurologická klinika, Ústredná vojenská nemocnica-fakultná nemocnica SNP, Ružomberok, SR
3 Fakulta zdravotnictva, Katolícka univerzita, Ružomberok, SR
4 Alpha medical, s. r. o., Bratislava, SR
5 ACREA CR,s. r.o., Praha, ČR
Hlavné stanovisko práce

Skúmať existenciu asociácie medzi sonografickou charakteristikou nestability karotického aterosklerotického plátu a zvýšenou sérovou hladinou fosfolipázy A2 viazanou na lipoproteíny (Lp-PLA2, markerom zápalu aterosklerotického plátu) vzhľadom na to, že karotický aterosklerotický plát aj Lp-PLA2 sú pokládané za markery kardiovaskulárneho rizika.

SÚHRN

Danihel L, Madarász Š, Blažíček P. Červová L. Existuje vzťah medzi sonografíckou charakteristikou nestability karotického aterosklerotického plátu a sérovou hladinou fosfolipázy A2 viazanou na lipoproteíny (markerom zápalu aterosklerotického plátu)?

Cieľ: Posúdiť existenciu vzťahu medzi sonografíckou charakteristikou nestability karotického plátu a zvýšenou sérovou hladinou fosfolipázy A2 viazanou na lipoproteíny (Lp-PLA2, markerom zápalu aterosklerotického plátu) vzhľadom na to, že karotický plát aj Lp-PLA2 sú pokládané za markery kardiovaskulárneho rizika.

Metodika: Vyšetrili sme 90 osôb, 44 mužov (48,9 %) a 46 žien (51,4 %). Vyšetrení boli náhodné vybraní zo štyroch skupin:
1. kontrolná skupina zdravých jedincov (n = 6), muži tvorili 67 %, 2. pacienti s arteriálnou hypertenziou (n = 17), muži tvořili 47 %, 3. pacienti s  ischemickou chorobou srdca (n = 34), muži tvořili 29 % a 4. pacienti s  ischemickou cievnou mozgovou príhodou (n = 36), muži tvorili 56 %.

Sonograficky sme karotické artérie vyšetrovali prístrojom MyLab60 (Esaote, Bologna, Taliansko) a hodnotili sme tri kategorické premenné: echogenitu, povrch a stupeň stenózy katorického plátu. Sérovú hladinu Lp-PLA2 sme merali metodou ELISA (Diadexus, Inc., San Francisco, USA). Následne boli vyšetrení rozdelení do dvoch skupín: 1. jedinci s normálnou hladinou sérovej Lp-PLA2 (< 235 ng/ml) a 2. jedinci so zvýšenou hladinou sérovej Lp-PLA2(> 235 ng/ml).

Pomocou χ2-testu sme ověřovali hypotézy nezávislosti premenných echogenita, povrch a stupeň stenózy v skupině s normálnou a so zvýšenou hladinou Lp-PLA2. Súbor statisticky spracovala Mgr. L. Červová, analytička firmy ACREA CR s.r.o. v štatistickom programe IBM SPSS Statistics 23.

Výsledky: Na hladině významnosti a = 0,05 neboli zistené signifikantne rozdiely medzi dvoma vyhodnocovanými skupinami pri žiadnej premennej, povrch p = 0,058, echogenita p = 0,285 a stupeň stenózy p = 0,783.

Záver: V nasej práci nebola zistená asociácia medzi sonografickými známkami nestability karotického plátu a zvýšenou hladinou sérovej Lp-PLA2.

Klíčová slova: karotická ateroskleróza, lipoproteíny, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda

Major statement

The aim of this work is to assess an association between sonographic characteristic of carotid plague instability and increased serum level of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2, marker of atherosclerotic plague inflammation), in consideration of the fact that carotid plague and Lp-PLA2 are reckoned to be the cardiovascular risk markers.

SUMMARY

Danihel L, Madarász Š, Blažíček P. Červova L. Is there an association between sonographic characteristic of carotid atherosclerotic plaque istability and serum level of lipoprotein-associated phospholipase A2 (maker of atherosclerotic plaque inflammation)?

Aim: To assess an association between sonographic characteristic of carotid plaque instability and increased serum level of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2, marker of atherosclerotic plaque inflammation), in consideration of the fact that carotid plaque and Lp-PLA2 are reckoned to be the cardiovascular risk markers.

Methods: We performed the examination of 90 persons totally, 44 men (48.9%) and 46 women (51.4%). The participants were randomly selected from 4 groups: 1. control group of healthy persons (n = 6), men account for 67%, 2. patients with arterial hypertension (n = 17), men account for 47%, 3. patients with ischemic heart disease (n = 34), men account for 29% and 4. patients with ischemic stroke (n = 36), men account for 56%.

We examined carotid bifurcation and internal carotid artery bulb sonographically by device Mylab 60 (Esaote, Bologna, Italy) and assessed 3 categorical variables: plaque surface and echogenicity and degree of stenosis. We examined the plasma level of Lp-PLA2 by ELISA method (Diadexus, Inc., San Francisco, USA). All examined participants were divided into 2 groups subsequently: 1. individuals with normal plasma level of Lp-PLA2 (< 235 ng/ml) and 2. individuals with elevated plasma level of Lp-PLA2(> 235 ng/ml).

We used χ2-test for independence to compare plaque echogenicity and surfice and degree of stenosis between group with normal and eleveted level of Lp-PLA2. L. Červová, M.Sc. from ACREA CR Ltd. performed statistical analysis using IBM SPSS Statistics 23.

Results: There were no significant differences between group with normal and elevated Lp-PLA2 for plaque surface (p = 0.058) and echogenicity (p = 0.285) and degree of stenosis (p = 0.783) at confidence level of 0.05 in our cohort.

Conclusion: Our study did not ascertain the association of elevated level of Lp-PLA2 with sonographic characteristic of carotid plaque instability.

Key words: carotid atherosclerosis, lipoproteins, myocardial infarction, stroke


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět