Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(3): 149 -157

HYPOXICKO-ISCHEMICKÁ ENCEFALOPATIE NOVOROZENCŮ - MR DIAGNOSTIKA

HYPOXIC-ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY IN NEWBORNS - MRI DIAGNOSIS

Lenka Bakaj Zbrožková1, Jan Hálek2,3, Kamila Michálková1, Miroslav Heřman1
1 Radiologická klinika FN a LF UR Olomouc
2 Novorozenecké oddělení FN a LF UP, Olomouc
3 Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Přehledový článek se zabývá MR diagnostikou poškození CNS novorozenců s  hypoxicko-ischemickou encefalopatií.

SOUHRN

Bakaj Zbrožková L, Hálek J, Michálková K, Heřman M. Hypoxicko-ischemická encefalopatie novorozenců - MR diagnostika

Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE) je významnou příčinou morbidity a  mortality donošených novorozenců. Rozsah postižení CNS závisí zejména na závažnosti asfyxie a délce jejího trvání a také na stupni zralosti mozku. Klinickou symptomatologii HIE hodnotíme nejčastěji podle modifikovaného Sarnat skóre. Jedinou terapeutickou metodou, která prokazatelně zlepšuje prognózu dětí s HIE, je léčebná hypotermie. Diagnostika je založena na klinickém obraze, laboratorních nálezech, elektroencefalografickém vyšetření a zobrazovacích metodách, ze kterých nejvyšší senzitivity a specificity dosahuje MR vyšetření. Při těžké hypoxii nacházíme na MR mozku většinou postižení bazálních ganglií, thalamu a capsula interna. Mohou být přítomny i patologické leze v hipokampu, perirolandické lokalitě, oblastí kortikospinálního traktu, senzomotorického kortexu a mozkovém kmeni. Středně těžká hypoxie vede k  rozvoji stranově symetrických parasagitálních hemisferálních infarktů. Mírná hypoperfuze zapříčiní postižení kůry nejčastěji kolem sukus centralis, interhemisferické fissury a insuly doprovázené i změnou signálu v přilehlé subkortikální bílé hmotě.

MR zobrazení mozku novorozence s HIE může ovlivnit výběr dalších diagnostických vyšetření a terapeutického postupu a předpovědět vývoj a  následky.

Klíčová slova: hypoxicko-ischemická encefalopatie, MR, novorozenec

Major statement

The article describes MRI diagnosis of brain injury in newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy

SUMMARY

Bakaj Zbrožková L, Hálek J, Michálková K, Heřman M. Hypoxic-ischemic encephalopathy in newborns - MRI diagnosis

Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) is an important cause of morbidity and mortality in term newborns. The precise pattern of CNS injury depends mainly on the severity of asphyxia and time of it's duration and also on the degree of brain maturation. Neonatal encephalopathy has been graded by modified Sarnat score. The only therapeutic method, which provably improve the prognosis in newborns with HIE, is hypothermia (cooling). The diagnosis is based on a clinical history, laboratory findings, electroencephalographic investigation and imaging methods. From last mentioned the magnetic resonance imaging has the highest sensitivity and specificity. In severe hypoxia we can find lesions mostly in the basal ganglia, thalami and capsula interna. Pathological lesions in hippocampi, perirolandic regions, corticospinal tract, sensomotor cortex and brain stem can also be found. Moderate hypoperfusion leads to the symmetric parasagittal hemispheric infarcts. Mild hypoperfusion causes damage of the cortex, most often around sulcus centralis, interhemispheric fissura and insula, which is accompanied by changes in the adjacent sub-cortical white matter.

Brain magnetic resonance imaging in newborns with HIE can affect the indication of the other diagnostic investigations and therapeutical interventions and predict the prognosis of the disease.

Key words: hypoxic-ischemic encephalopathy, magnetic resonance imaging, newborn


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět