Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(3): 143 -148

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S UŽITÍM KONTRASTNÍ ULTRASONOGRAFIE KE SLEDOVÁNÍM EFEKTU PERKUTÁNNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE

OUR FIRST EXPERIENCE WITH THE USE OF CONTRAST ENHANCEMENT UFTRASOUND IN MONITORING THE EFFECT OF PERCUTANEOUS RADIOFREQUENCY ABLATION

Eva Korčáková1, Hynek Mírka1,3, Jan Brůha2,3, Václav Liška2,3, Tomáš Skalický2
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Biomedicinské centrum LF UK, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Srovnávali jsme výsledky kontrolních CEUSa CT po radiofrekvenčníablaci a prokázali jsme 80% senzitivitu a 100% specificitu CEUS pro detekci non-ablace jaterních nádorů u pacientů léčených radiofrekvenční ablací. V našem souboru je senzitivita CEUS vyšší než senzitivita CT, což může být ovlivněno malým počtem nádorových reziduí.

SOUHRN

Korčáková E, Mírka H, Brůha J, Liška V, Skalický T. Naše první zkušenosti s  užitím kontrastní ultrasonografie ke sledováním efektu perkutánní radiofrekvenční ablace

Cíl: Posoudit schopnost kontrastní ultrasonografie (CEUS) zhodnotit efekt lokální léčby jaterních nádorů perkutánní radiofrekvenční ablací (RFA).

Metodika: Retrospektivně jsme srovnávali výsledky CEUS a CT u souboru 29 nemocných, kteří podstoupili perkutánní RFA jaterního nádoru v letech 2014-2015 a byli minimálně 6 měsíců po výkonu sledováni na našem pracovišti. Pacienty jsme vyšetřovali s podáním echokontrastní látky 2. generace bezprostředně před výkonem a do 48 hodin po výkonu. Výsledky kontrolního CEUS jsme porovnávali s výsledky dvojfázového CT, které bylo provedeno do 48 hodin po výkonu. Pro potvrzení našich nálezů jsme využili CT provedené 3 měsíce po výkonu.

Výsledky: Senzitivita a specificita CEUS pro detekci non-ablace jaterního nádoru je v našem souboru 80% a 100%. Senzitivita a specificita CT je 60% a 93,1%.

Závěr: CEUS je metodou, která má vysokou senzitivitu a specificitu a jeví se nám vhodná ke sledování bezprostředního efektu RFA u ložisek, která jsou sonograficky dobře dostupná. Z našich zkušeností se zdá, že by CEUS mohl nahradit CT prováděné po výkonu a předpokládáme jeho zapojení i do protokolu dlouhodobé monitorace.

Klíčová slova: CEUS, RFA, jaterní nádor

Major statement

We compared results of control monitoring CEUS and CT after radiofrequency ablation. We demonstrated 80% sensitivity and 100% specificity CEUS for detecting nonablation of liver tumors after radiofrequency ablation. In ourcohortthe sensitivity of CEUS is higher than the sensitivity of CT, this result can be affected by a small number of tumor residues.

SUMMARY

Korčáková E, Mírka H, Brůha J, Liška V, Skalický T. Our first experience with the use of contrast enhancement ultrasound in monitoring the effect of percutaneous radiofrequency ablation

Aim: To assess the ability of contrast enhanced ultrasonography (CEUS) in order to evaluate the effect of local treatment of liver tumors by percutaneous radiofrequency ablation (RFA).

Methods: We retrospectively compared the results of CEUS and CT in group of 29 patients who underwent percutaneous RFA of liver tumors in our department within years 2014-2015. We examined our patients by CEUS immediately before RFA and within 48 hours after ablation. CEUS results were compared with the results of biphasic CT scan which was performed 48 hours post surgery. The confirmation of the finding was made by the examination which was done three months after surgery.

Results: The sensitivity and specificity for detection the complete ablation of liver tumors in our group is for CEUS 80% and 100% and for CT 60% and 93.1%.

Conclusion: CEUS has sensitivity and specificity comparable with CT. It seems be suitable for monitoring the early effect of RFA for the lesions, which are well found by ultrasound. Our experiences show that CEUS could replace CT in early control, which is performed two days after surgery. We expect inclusion CEUS into the algorithm of the long-term monitoring of patients after percutaneous RFA.

Key words: CEUS, RFA, liver tumor


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět