Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(3): 173 -184

HOFFOVO TĚLESO - OPOMÍJENÁ STRUKTURA

HOFFA´S FAT PAD - AN UNDERREPORTED STRUCTURE

Jindra Brtková
Radiologická klinika FF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Po úvodních anatomických a fyziologických poznámkách přináší článek přehled patologických nálezů, zobrazených při MR kolenního kloubu v oblasti Hoffova tělesa, korelovaný s literárními údaji a dále se zabývá možnou predispozicí anatomických variant k rozvoji těchto patologických stavů a následných klinických obtíží.

SOUHRN

Brtková J. Hoffovo těleso - opomíjená struktura

Po úvodních anatomických a fyziologických poznámkách přináší článek přehled MR zobrazených intrinzických i extrinzických patologických stavů Hoffova tukového tělesa kolenního kloubu.

V retrospektivní studii 118 MR vyšetření kolenních kloubů byla provedena cílená analýza předního kompartmentu a budou prezentovány nálezy zobrazené MR přístroji l,5T a 3T.

Nejčastěji se vyskytují extrinzické patologické stavy - nálezy ve vztahu k  okolním strukturám kolena - nepravidelný dorzální povrch na podkladě synovitis, cystické útvary - ganglia z předního zkříženého vazu nebo předního transverzálního vazu nebo parameniskální ganglia z porušených předních rohů menisků. Edém, fisura nebo ruptura může být součástí komplexního akutního posttraumatického stavu kolena, nebo mohou být podmíněny repetitivními mikrotraumaty Zářezy mohou obsahovat intraartikulární volné tělísko, zastihneme stopy po artroskopii, může se imprimovat kyklopská leze. Expanze z  okolních struktur (např. hemangiomy, pigmentovaná vilonodulární synovitida, kostní nádory) mohou do Hoffova tělesa snadno prorůstat.

Intrinzické patologické stavy jsou nejčastěji podmíněny útlakem (impingementem) - HofFova choroba, infrapatelární impingement syndrom dorzálního výběžku a méně častý superolaterální či superomediální impingement.

Bude rozebrána role anatomických variant ve vztahu ke klinickým jednotkám.

Patologické nálezy HofFova tukového tělesa jsou četnější, než se obvykle předpokládá, mohou být zdrojem bolestivého klinického stavu samy o sobě nebo jako indikátor či součást patologického stavu okolních struktur.

Klíčová slova: Hoffovo tukové těleso, koleno, MR

Major statement

Following an information on the anatomical and physiologic background, an overview of MRI findings in Hoffa's fat pad of the knee is presented in correlation with the review of literature and the relevance of anatomical variants as possible predisposing factors in the development of pathologic conditions and their clinical penetration is further studied.

SUMMARY

Brtková J. Hoffa's fat pad - an underreported structure

Following an information on the anatomical and physiologic background, an overview of MRI imaging findings of both intrinsic and extrinsic pathologic conditions of Hoffa's fat of the knee is presented.

In a retrospective study of 118 MRI examinations of the knee a detailed analysis of the anterior compartment was performed and the findings will be displayed as visualized by a 1,5 T and 3 T MRI scanner.

The encountered pathologic conditions are more frequently extrinsic - related to the adjacent structures: An irregular dorsal surface due to synovitis, cystic structures - a ganglion cyst of the anterior cruciate ligament or of the anterior transverse ligament or a meniscal cyst of the ruptured anterior horns of the menisci. Edema, a fissure or a rupture may be part of a complex acute posttraumatic condition of the knee, or due to repeated microtraumas. The clefts may contain an intraarticular loose body, traces of arthroscopy or an interfering cyclops lesion may be found. Masses of the adjacent structures (esp. hemangiomas, pigmented villonodular synovitis, bone tumours) easily extend into the fat pad.

Most of the intrinsic pathologic conditions are caused by impingement - Hoffa's disease, the infrapatellar impingement syndrome of the dorsal apex and the less frequent superolateral or superomedial impingement.

The relevance of anatomical variants with respect to clinical entities will be discussed.

The pathologic findings in Hoffas fat pad in MRI are more frequent than generally expected, they can be the source of a painful condition of the knee themselves or they can indicate a pathology or be part of a pathology of the adjacent structures.

Key words: Hoffa´s fat pad, knee, MRI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět