Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(3): 185 -193

ZPŮSOBY ODHADU DÁVEK NA PLOD Z RŮZNÝCH RTG VÝKONŮ PROVEDENÝCH U GRAVIDNÍCH ŽEN

WAYS HOWTO ESTIMATE FETAL DOSES FROM DIFFERENT X-RAY PROCEDURES PERFORMED ON PREGNANT WOMEN

Lucie Súkupová
Úsek ředitele IKEM, Praha
Hlavní stanovisko práce

Obsahem tohoto článku je přehled různých způsobů, jak lze stanovit dávku na plod u gravidních žen, které podstoupily rtg výkon.

SOUHRN

Súkupová L. Způsoby odhadu dávek na plod z různých rtg výkonů provedených u  gravidních žen

Článek poskytuje přehled metod použitelných pro odhad dávky na plod pro různé fáze gravidity. Součástí článku je ukázka toho, jak lze použít jednotlivé programy (PCXMC, CT-Expo, CODE), stejně tak je zahrnuto použití odvozených rovnic a normalizovaných dávkových koeficientů z publikovaných studií. Ukázky jsou doprovázeny objasněním, v jakých případech a za jakých podmínek je možné danou metodu použít.

Klíčová slova: dávka na plod, normalizované dávkové koeficienty, skiagrafie, CT

Major statement

The article provides a review of different methods used for fetal dose estimates in pregnant women undergoing X-ray procedures.

SUMMARY

Súkupová L. Ways how to estimate fetal doses from different X-ray procedures performed on pregnant women

The article provides a review of methods used for fetal dose estimates in different periods of pregnancy. The use of special softwares (PCXMC, CODE, CT-Expo) is demonstrated, as well as the use of derived equations and normalized dose coefficients from published data. All methods are used for different examples and are accompanied by explanations as to under which circumstances certain softwares or data can or cannot be used.

Key words: fetal dose, normalized dose coefficients, radiography, CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět