Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(2): 100 -104

POSTAVENÍ CORE-CUT BIOPSIE AXILÁRNÍCH LYMFATICKÝCH UZLIN V DIAGNOSTICKÉM ALGORITMU VYŠETŘOVÁNÍ KARCINOMU PRSNÍ ŽLÁZY

THE STATUS OF CORE-NEEDLE BIOPSY OF AXILLARY LYMPH NODES IN THE BREAST CANCER DIAGNOSIS

Lucia Veverková, Radka Dusíková
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Přehledový článek se zabývá obrazem lymfatických uzlin v ipsilaterální axile při diagnostikovaném karcinomu prsu a indikacemi ke core-cut biopsii těchto uzlin.

SOUHRN

Veverková L, Dusíková R. Postavení core-cut biopsie axilárních lymfatických uzlin v diagnostickém algoritmu vyšetřování karcinomu prsní žlázy

V článku je popsána diagnostika patologických stavů axilárních lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem prsu a postavení core-cut biopsie v tomto diagnostickém algoritmu. Za základní vyšetřovací metodu axilárních uzlin je stále považována ultrasonografie. Je popsaný normální obraz lymfatické uzliny a obrazy suspektní až patologické. Suspektní a nejednoznačné uzliny jsou indikovány ke core-cut biopsii pod ultrasonografickou navigací. Technické provedení core-cut biopsie je při znalosti a předvídání možných komplikací jednoduché a bezpečné. V případě nejednoznačných uzlin rozhoduje histologická verifikace o následné léčbě.

Klíčová slova: karcinom, prs, uzlina, axila, biopsie

Major statement

This article deals with the appearance of lymph nodes in the ipsilateral axilla in women with breast cancer diagnosis and then it is focused on indications criteria to the core-needle biopsy of lymph nodes.

SUMMARY

Veverková L, Dusíková R. The status of core-needle biopsy of axillary lymph nodes in the breast cancer diagnosis

This article deals with the diagnostics of axillary lymph nodes and status of core-needle biopsy in the diagnostic algorithm of breast cancer. Ultrasonography is still considered as the basic method for investigation of lymph nodes. This article describes the normal appearance of lymph nodes and their suspicious or pathological appearance. Suspect and unclear findings of lymph nodes are followed by ultrasound-guided core-needle biopsy. The technical implementation of this biopsy is simple and safe with adequate knowledge and the awareness of possible complications. In case of unclear lymph nodes, their histological verification determines the following treatment.

Key words: carcinoma, breast, lymph node, axilla, biopsy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět