Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(2): 93 -99

RADIAČNÍ ZÁTĚŽ U INTERVENČNÍCH VÝKONŮ PŘI POUŽITÍ CT FLUOROSKOPIE - PRVNÍ ZKUŠENOSTI

RADIATION DOSE DURING INTERVENTIONAL PROCEDURES UNDER CT FLUOROSCOPY - FIRST EXPERIENCE

Kateřina Daníčková1, Dáša Chmelová2, Vojtěch Suchánek1, Radek Pádr1, Miloslav Roček1
1 Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha
2 PTÚ FN Motol, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek shrnuje první poznatky o radiační zátěži a její optimalizaci při intervenčních vyšetření s použitím CT fluoroskopie.

SOUHRN

Daníčková K, Chmelová D, Suchánek V, Pádr R, Roček M. Radiační zátěž u  intervenčních výkonů při použití CT fluoroskopie - první zkušenosti

Cíl: CT fluoroskopie (CTF) představuje bezpečný a efektivní způsob pro provádění perkutánních intervenčních výkonů. Hlavním problémem při jejím používání je relativně vysoká radiační zátěž. Cílem pilotní studie bylo zmapovat dávky radiologů i pacientů a dále prozkoumat metody jejich optimalizace při použití různých typů ochranných pomůcek.

Metodika: Pro každou jednotlivou intervenci při CTF byla měřena kumulativní dávka na ruku radiologa pomocí přímo odečítajícího dozimetru Unfors EDD umístěného na dorzální straně ruky lékaře. Dále bylo provedeno měření na vodním fantomu s cílem určit potenciál ochranných rukavic a roušek. Pomocí ionizační komory a dozimetrického systému RADCAL byla stanovena kumulativní dávka na ruce i na tělo radiologa při CTF při různém použití těchto ochranných pomůcek.

Pro přehled o radiační zátěži pacientů při CTF byly stanoveny místní diagnostické referenční úrovně pro nejčastěji prováděná vyšetření podle postupu popsaného v Národních radiologických standardech pro radiologickou fyziku z dedikovaného CT přístroje. Získaná data byla následně podrobena analýze s cílem zjistit korelaci mezi dávkovými parametry.

Výsledky: Ze sledovaných výkonů představuje nejmenší dávkovou zátěž rukou intervenujícího lékaře periradikulární terapie. Biopsie i drenáže jsou dávkově 3-4krát náročnější.

Nejúčinnější ochrannou pomůckou pro snížení ozáření ruky intervenujícího radiologa používajícího CTF je zapnutí softwarové ochrany. Rukavice dávku ještě snižují o dalších cca 8 %. Použití roušky snižuje ozáření těla intervenujícího radiologa o 15 %.

Studie ukázala, že pacientská dávková data se v průběhu času příliš nemění. Díky neexistenci národních úrovní není možné získané MDRÚ porovnat s jinými referenčními hodnotami v rámci republiky. Analýza dat ukázala, že při intervenčním zákroku a CTF představuje preintervenční a postintervenční sken více než 2/3 radiační zátěže pacienta.

Závěr: Intervence prováděné pod CT kontrolou jsou rychlé, efektivní a  miniinvazivní diagnostické či léčebné zákroky. I když je CTF relativně dávkově náročnější metoda, dávky lze optimalizovat správnou volbou expozičních parametrů a použitím vhodných ochranných pomůcek.

Klíčová slova: CT fluororoskopie, intervenční radiologie, optimalizace radiační ochrany, RADPAD®, ochranné rukavice

Major statement

Summary of the first findings on radiation load and its optimization in interventional examinations using CT fluoroscopy.

SUMMARY

Daníčková K, Chmelová D, Suchánek V, Pádr R, Roček M. Radiation dose during interventional procedures under CT fluoroscopy - first experience

Aim: CT fluoroscopy (CTF) is a safe and effective method for performing percutaneous interventional procedures. The main problem with its use is relatively high radiation burden. The aim of this pilot study was to map doses to the radiologists and patient doses and to explore different methods of optimizing the use of various types of protection devices.

Methodology: For each individual intervention using CTF cumulative dose to the radiologists hand was measured using the direct dosimeter Unfors EDD The dosimetr was located on the dorsal side of the interventionalists hand. Furthermore, measurements were taken using water phantom in order to identify potential use of protective gloves and pads. We used the dosimetric system RADCAL with ionisation chamber and measured cumulative dose to the hands and the body radiologist CTF under various circumstances with different protective device used.

For an overview of the radiation exposure of patients during CTF we established local diagnostic reference levels for the most commonly performed procedures. The process was in accordinance with National Radiological Standards for Radiological Physics. We had data from two dedicated CT devices. The dose data obtained were further analyzed to determine the correlation between the dose and other exposure parametrs.

Results: Among the monitored interventional procedures with CTF the periradicular therapy is associated with the smallest dose to the hands of the interventionalist. Biopsies and drainages are associated with doses 3-4 times higher.

The most effective protective equipment for hand exposure reduction while using CTF is use the software protection. Protective gloves even further reduced the dose by about 8%. Using masks reduces body irradiation intervening radiologist by 15%.

The study showed that patient dose data does not change much over time. Due to the absence of national reference levels, obtained local DRLs cannot be compared with other benchmarks in the republic. Data analysis showed that the intervention procedure under CTF, the pre-intervention and post-intervention scan represents more than % of the radiation load to the patient.

Conclusion: Interventions performed under CT guidance are fast, efficient and minimally invasive diagnostic or therapeutic procedures. Although the CTF is relatively high dose method, the dose can be optimized by selecting the correct exposure parametrs and proper use of an appropriate protective equipment.

Key words: CT fluoroscopy, interventional radiology, radiation protection optimization, RADPAD®, protective gloves


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět