Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(2): 85 -92

VYUŽITÍ MINI INVAZI VNĚ PROVÁDĚNÝCH METOD - PULZNÍ RADIOFREKVENČNÍ MODULACE, KYSLÍKO-OZONOVÉ TERAPIE A PERIRADIKULÁRNÍ TERAPIE V LÉČBĚ BOLESTI ZAD - PŘEHLED METOD

UTILISING THE MINIMALLY INVASIVE METHODS - PULSED RADIOFREQUENCY MODULATION, OXYGEN-OZONETHERAPY AND PERIRADICULAR THERAPY IN LOW BACK PAIN TREATMENT - A SURVEY OF METHODS

Jiří Jandura1, Pavel Ryška1, Antonín Krajina1, Tomáš Kvasnička1, Jana Hrubešová2, Kurt Kaltofen3
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
3 Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Minimálně invazivně prováděné metody - pulzní radiofrekvenční modulace, kyslíko-ozonová terapie a periradikulární terapie patří do spektra léčebných možností pro pacienty trpící bolestí zad.

SOUHRN

Jandura J, Ryška P, Krajina A, Kvasnička T, Hrubešová J, Kaltofen K. Využití miniinvazivně prováděných metod - pulzní radiofrekvenční modulace, kyslíko-ozonové terapie a periradikulární terapie v léčbě bolesti zad - přehled metod

Bolest zad se řadí mezi nejčastější zdravotní obtíže populace se stoupající prevalencí během posledních desetiletí. V léčebném přístupu k nemocným s  bolestí zad se stále více uplatňují takzvané miniinvazivně prováděné metody, mezi kterými patří periradikulární terapie celosvětově k nejvíce rozšířeným.

Na pracovišti Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové jsou nemocní s bolestí zad již několik let ambulantně ošetřováni dvojicí novějších miniinvazivně prováděných metod - pulzní radiofrekvenční modulací a  kyslíko-ozonovou terapií. Obě metody jsou prováděny pod kontrolou CT, což umožňuje zlepšit efektivitu výkonu a snížit riziko procedurálních komplikací. Doba analgetického účinku se u obou metod pohybuje zhruba v době týdnů až měsíců podle našich zkušeností i literatury. Terapeutický výkon je u nemocného možné po určité době opakovat. Nejčastěji jsou k tomuto způsobu léčby indikováni pacienti s radikulární sym-ptomatikou anebo s facetovým syndromem. U nemocných s chronickými obtížemi mohou uvedené metody redukovat množství užívaných analgetik.

Klíčová slova: bolest zad, radikulopatie, pulzní radiofrekvenční léčba, ozón, epidurální prostor

Major statement

Minimally invasive performed procedures - pulsed radiofreguency modulation, oxygen-ozone therapy and periradicular therapy are useful therapeutic option for the patients suffering from low back pain.

SUMMARY

Jandura J, Ryška P, Krajina A, Kvasnička T, Hrubešová J, Kaltofen K. Utilising the minimally invasive methods - pulsed radiofrequency modulation, oxygen-ozone therapy and periradicular therapy in low back pain treatment - a  survey of methods

Low back pain belongs to the most common health problems in general population, with increasing prevalence in recent decades. The involvement of the minimally invasive procedures increases in therapeutic approach to the patients suffering from low back pain. Periradicular therapy belongs to the most used method of this kind worldwide.

Two novel minimally invasive methods: pulsed radiofrequency modulation and oxygen-ozone therapy are performed at CT department of Radiology Clinic of the University Hospital Hradec Králové for several years. CT helps to achieve higher level of efficacy and to lower the risk of procedural complications. Analgesic effect of these methods lasts approximately weeks to months, in our experience and also according to the literature. There is a possibility to repeat the procedures in time. The most common indication for these procedures is a low back pain with radicular symptomatology, or low back pain caused by facet joint syndrome. These methods can reduce the amount of used analgetics.

Key words: low back pain, radiculopathy pulsed radiofrequency treatment, ozone, epidural space


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět