Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(2): 78 -84

POROVNÁNÍ PRŮCHODNOSTI A EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI STENTGRAFTŮ VS. STENTŮ VS. PROSTÉ PTA U PROTETICKÝCH DIALYZAČNÍCH ZKRATŮ PŘI ROČNÍM SLEDOVÁNÍ

COMPARISON OF ONE-YEAR PATENCY RATE AND COST-EFFECTIVENESS OF STENT GRAFT VS. STENT VS. PTA IN DIALYSIS AV GRAFT

Jan Kaván1, Jaroslav Kudlička2, Jiří Křivánek1, Lubomíra Forejtová1, Patrik Matras1, Tomáš Padrta1, Marcela Slavíková3, Lukáš Lambert1, Jan Malík2
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 III. internf klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
Hlavní stanovisko práce

Léčba časné restenózy v žilní anastomóze protetického hemodialyzačního shuntu nebo v odvodné žíle implantací stengraftu vede k lepší primární průchodnosti, menšímu počtu následných reintervencí a nižším nákladům na endovaskulární léčbu v prvním roce po primární intervenci v porovnání s PTA a stentingem.

SOUHRN

Kaván J, Kudlička J, Křivánek J, Forejtová L, Matras P, Padrta T, Slavíková M, Lambert L, Malík J. Porovnání průchodnosti a ekonomické výhodnosti stentgraftů vs. stentů vs. prosté PTA u protetických dialyzačních zkratů při ročním sledování

Cíl: Cílem naší studie bylo porovnat střednědobou průchodnost a ekonomickou výhodnost prosté balónkové angioplastiky, implantace stentu a implantace stentgraftů v léčbě stenóz dialyzačních zkratů.

Metodika: Mezi červencem 2013 a květnem 2015 jsme zařadili do tří větví prospektivní randomizované studie celkem 46 pacientů (věk 67 ? 14 let, 33 %  mužů) s časnou restenózu venózní anastomózy nebo odvodné žíly protetického dialyzačního zkratu. U 14 pacientů jsme provedli prostou balónkovou angioplastiku (PTA), 14 pacientům byl implantován stent a 18 pacientům stent-graft. Dva pacienti byli ze studie vyřazeni (jeden s implantovaným stentgraftem a jeden s prostou PTA), protože u nich nebyla v prvních 3 měsících po výkonu provedena angiografie. Mezi skupinami jsme porovnali primární průchodnost intervenovaného segmentu a hemodialyzačního zkratu celkově. Pacienti, kteří dokončili sledování po 12 měsících, byli zahrnuti do ekonomické analýzy.

Výsledky: Dvanáctiměsíční primární průchodnost intervenovaného segmentu byla 0% u PTA, 29% u stentů, a 76% u stent-graftů (p < 0,0001). Šestiměsíční, resp. dvanáctiměsíční primární průchodnost zkratu celkově byla 8% a 0% u PTA, 50% a  14% u stentů, 47% a 35% u stentgraftů (p = 0,014 a p = 0,007). Průměrný počet rePTA sledovaného místa byl 2,89 u PTA 1,64 u stentů a 0,6 u stentgraftů (p = 0,0008). Průměrný počet všech rePTA byl 6,0 u PTA, 3,73 u stentů, 2,4 u  stentgraftů (p = 0,0094). Průměrné náklady na udržení průchodnosti zkratu v  prvním roce zahrnující i vstupní intervenci činily 215 054 Kč u PTA, 182 297 Kč u stentů a 161 934 Kč u stentgraftů.

Závěr: Implantace stentgraftů do stenóz venózní anastomózy a odvodně žíly protetických hemodialyzačních zkratů vykazuje signifikantně lepší primární průchodnost, méně reintervencí a nižší finanční náklady v porovnání s prostou PTA a stentingem.

Klíčová slova: arteriovenózní graft, PTA, stenóza, stent, stentgraft

Major statement

Treatment of an early recurrent hemodialysis shunt restenosis located in the venous anastomosis of a prosthetic graft or in the outflow vein by stent graft implantation results in significantly better primary patency, decreased need for reinterventions, and lower cost of the endovascular treatment in the first year after the primary intervention compared to PTA and stenting.

SUMMARY

Kaván J, Kudlička J, Křivánek J, Forejtová L, Matras P, Padrta T, Slavíková M, Lambert L, Malík J. Comparison of one-year patency rate and cost-effectiveness of stent graft vs. stent vs. PTA in dialysis AV graft

Aim: The aim of our study is to compare mid-term patency and cost-effectiveness of balloon angioplasty and implantation of stent or stent graft in the treatment of hemodialysis arteriovenous graft restenosis.

Methods: Between July 2013 and May 2015, 46 patients (age 67 ? 14 years, 33% males) were randomized into three study arms for treatment of an early recurrent hemodialysis shunt restenosis located in the venous anastomosis of a  prosthetic graft or in the outflow vein (index segment). Fourteen patients were treated with balloon angioplasty (PTA), 14 patients with stenting and 18 patients with implantation of a stent-graft. Two patients (one with stent-graft and one with PTA) were excluded because no follow-up angiography was performed in the first three months after the procedure. Primary patency rates of the index segment and the hemodialysis shunt were compared among the groups and patients who completed a twelve month follow-up were included in the cost analysis.

Results: The twelve-month primary patency of the index segment was 0% for PTA group, 29% for stent group and 76% for stent graft group (p < 0.0001). Six-month primary patency of vascular access was 8% for PTA group, 50% for stent group and 47% for stent graft group (p = 0.014). Twelve-month primary patency of vascular access was 0% for PTA group, 14% for stent group and 35% for stent graft group (p = 0.007). The mean number of reinterventions of the index segment was 2,89 by PTA group, 1,64 by stent group and 0,6 by stent graft group. The mean number of all vascular access reinterventions was 6,0 by PTA group, 3,73 by stent group and 2,4 by stent graft group (p = 0.0094). The mean cost for all endovascular interventions during the 12 months follow-up including primary interventions and all reinterventions was 215 054 CZK by PTA group, 182 297 CZK by stent group and 161 934 CZK by stent graft group.

Conclusion: Treatment of an early recurrent hemodialysis shunt restenosis located in the venous anastomosis of a prosthetic graft or in the outflow vein by stent graft implantation results in significantly better primary patency, decreased need for reinterventions, and lower cost of the endovascular treatment in the first year after the primary intervention compared to PTA and stenting.

Key words: arteriovenous graft, PTA, stenosis, stent, stent graft


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět