Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(2): 72 -77

PROFYLAKTICKÝ UZÁVĚR VNITŘNÍCH ILIAKÁLNÍCH TEPEN U PACIENTEK S ABNORMÁLNĚ VROSTLOU NEBO VCESTNOU PLACENTOU

PROPHYLACTIC OCCLUSION OF INTERNAL ILIAC ARTERIES IN PATIENTS WITH ABNORMAL INHERENT OR INSERTED PLACENTA

Marie Černá1, Martin Köcher1, Karel Huml2, Vojtěch Prášil1, Martin Hazlinger1
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

V článku je zhodnocen profylaktický uzávěr vnitřních iliakálních tepen u  pacientek s abnormálně vrostlou nebo vcestnou placentou.

SOUHRN

Černá M, Köcher M, Huml K, Prášil V, Hazlinger M. Profylaktický uzávěr vnitřních iliakálních tepen u pacientek s abnormálně vrostlou nebo vcestnou placentou

Cíl: Cílem práce je popsat techniku profylaktického uzávěru vnitřních iliakálních tepen u pacientek s poruchou placenty během porodu císařským řezem a zhodnotit první zkušenosti.

Metodika: Od listopadu 2015 do ledna 2016 jsme provedli profylaktický uzávěr vnitřních iliakálních tepen u čtyř těhotných pacientek ve věku 29, 32, 37 a 41 let. Ke kombinovanému výkonu byly indikovány dvě pacientky s prenatálně diagnostikovanou vcestnou placentou (placenta praevia centralis) a dvě nemocné s vcestnou placentou a s podezřením na placentu vrostlou (placenta praevia centralis accreta). K uzávěru vnitřních iliakálních tepen byly použity Fogartyho embolektomické katétry zaváděné metodou cross-over.

Výsledky: Zavedení Fogartyho katétrů bylo technicky úspěšné u všech nemocných. Skiaskopický čas potřebný k zavedení katétrů byl 2,01, 2,13, 2,28 a 2,4 minut, tj. radiační dávka byla minimální. U žádné pacientky nebyla provedena hysterektomie. Ke komplikaci v souvislosti s intervenčně radiologickým výkonem nedošlo u žádné nemocné.

Závěr: Profylaktický uzávěr vnitřních iliakálních tepen je metoda jednoduchá s minimálním rizikem komplikací.

Klíčová slova: placenta praevia, placenta accreta, porodní krvácení, profylaktická uzávěr vnitřní iliakální tepny, embolizace

Major statement

The article describes prophylactic occlusion of internal iliac arteries in patients with abnormal inherent or inserted placenta.

SUMMARY

Černá M, Köcher M, Huml K, Prášil V, Hazlinger M. Prophylactic occlusion of internal iliac arteries in patients with abnormal inherent or inserted placenta

Aim: To describe the technique of prophylactic occlusion of internal iliac arteries in pregnant patients with pathologic placenta during Caesarean section and evaluate our first experience.

Method: From November 2015 to January 2016 we performed a prophylactic occlusion of the internal iliac arteries in 4 pregnant patients aged 29, 32, 37 and 41 years. The combined procedures were indicated in two patients with prenatally diagnosed placenta previa (placenta praevia centralis) and in two patients with placenta praevia and suspected placenta accreta (placenta praevia accreta centralis). Fogarty embolectomy catheters were used for occlusion of internal iliac arteries inserted by cross-over technique.

Results: The insertion of Fogarty catheters was technically successful in all patients. Fluoroscopy times required for the insertion of catheters were 2.01, 2.13, 2.28 and 2.40 minutes, the radiation doses were minimal. Hysterectomy was not performed in any patients. Complications related to the interventional radiology were not found in any patients.

Conclusions: A prophylactic occlusion of internal iliac arteries is a simple method with minimal risk of complications.

Key words: placenta praevia, placenta accreta, obstetric hemorrhage, prophylactic occlusion of internal iliac artery, embolization


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět