Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(2): 65 -71

RENÁLNÍ DENERVACE U NEMOCNÝCH S TĚŽKOU IDIOPATICKOU REFRAKTERNÍ HYPERTENZÍ

RENAL DENERVATION IN PATIENS WITH SEVERE IDIOPATIC DIFFICULT TO CONTROL HYPERTENSION

Jan H. Peregrin1, Jan Šochman2, Marcela Bürgelová1
1 Pracoviště diagnostické a intervenční radiologie IKEM, Praha
2 Klinika kardiologie IKEM, Praha
Hlavní stanovisko práce

Byla sledována skupina sedmi nemocných stezkou nekorigovatelnou idiopatickou hypertenzí, u kterých byla provedena renální sympatická denervace. U šesti nemocných došlo po denervaci k poklesu systolického tlaku o minimálně 20 mm Hg.

SOUHRN

Peregrin JH, Šochman J, Bürgelová M. Renální denervace u nemocných s těžkou idiopatickou refrakterní hypertenzí

Cíl: Cílem studie bylo zjistit, zda metoda renální sympatické denervace (RSD) může přispět ke kontrole hypertenze u nemocných s významnou hypertenzí nereagující dostatečně na farmakologickou léčbu.

Metodika: Ze skupiny 12 pacientů, s nekontrolovatelnou hypertenzí (opakovaně naměřený systolický tlak nad 190-200 mm Hg při optimální medikaci) byli čtyři pacienti vyřazeni pro přítomnost vícečetných ledvinných tepen a jeden pro hyperaldosteronismus. Sedm nemocných (pět mužů, dvě ženy průměrný věk 64,9 let) podstoupilo RSD pomocí Symplicity katétru. Minimální doba sledování byla 6 měsíců, většina nemocných je ale sledována déle (12-20 měsíců).

Výsledky: Šest měsíců po RSD jsme u šesti ze sedmi denervovaných pacientů prokázali pokles systolického TK o nejméně 20 mm Hg při stejné nebo redukované antihypertenzní medikaci. Obdobně reagoval i diastolický tlak. Pokles tlaku přetrvával po celou dobu sledování.

Závěr: U malé skupiny nemocných s těžkou hypertenzí jsme prokázali, že RDS může pomoci podstatně snížit jejich krevní tlak.

Klíčová slova: hypertenze, krevní tlak, renální denervace

Major statement

Renal sympathetic denervation was performed in seven patients with severe idiopatic difficult to control hypertension. Six patients showed decrease of systolic blood pressure by at least 20 mm Hg after denervation.

SUMMARY

Peregrin JH, Šochman J, Bürgelová M. Renal denervation in patiens with severe idiopatic difficult to control hypertension

Aim: The aim of our study was to establish whether or not renal sympathetic denervation (RSD) may help control blood pressure (BP) levels in patients with severe hypertension refractory to pharmacological therapy.

Method: Out of a group of 12 patients, candidates for RSD, with uncontrolled hypertension (systolic BP over 190-200 mm Hg on repeated measurements despite optimal medication) four patients were excluded for multiple renal arteries and one for hyperaldosteronism. Seven patients had RSD using a Symplicity device (5M, 2 F) with a mean age of 64.9 years. While all were followed up for a minimum of 6 months, follow-up duration in the majority of them was substantially longer (12-20 months).

Results: At six months post-RSD, six of the seven patients showed a decrease in systolic BP by at least 20 mm Hg while receiving the same or fewer doses of antihypertensive agents. A similar response was seen in diastolic BP. The BP decrease was maintained throughout whole follow-up.

Conclusion: In a small group of patients we demonstrated that renal sympathetic denervation is capable of reducing blood pressure even in patients with severe hypertension.

Key words: blood pressure, hypertension, renal denervation


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět