Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(4): 259 -263

NÁVRH ODPORÚČANÍ EXPERTNEJ SKUPINY MAGNIMS NA ÚPRAVU McDONALDOVÝCH KRITÉRIÍ 2010 V MR DIAGNOSTIKE SCLEROSIS MULTIPLEX

MAGNIMS RECOMMENDED MODIFICATIONS TO THE McDONALD CRITERIA 2010 FOR MRI IN THE DIAGNOSIS OF MULTIPLE SCLEROSIS

Monika Daňová1, Eleonóra Klímová2
1 Pro Magnet, s.r.o., pracovisko magnetickej rezonancie Prešov, SR
2 Klinika neurológie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a FNsP J. A. Reimana Prešov, SR
Hlavní stanovisko práce

Prehľadový článok podáva najnovšie odporúčania (2016) expertov skupiny MAGNIMS (The European Magnetic Resonance Network in Multiple Sclerosis) na modifkáciu McDonaldových kritérii (2010) v MR diagnostike sclerosis multiplex.

SÚHRN

Daňová M, Klímová E. Návrh odporúčaní expertnej skupiny MAGNIMS na úpravu McDonaldových kritérií 2010 v MR diagnostike sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), charakterizované ložiskami demyelinizácie s ich disemináciou v čase a v anatomickom priestore CNS. Beneft detekcie lézii pomocou magnetickej rezonancie je v diagnostike sclerosis mutiplex významný a od roku 2001 je magnetická rezonancia súčasťou diagnostických kritérií známych ako McDonaldove, rovnako aj ich ďalších revízií v rokoch 2005 a 2010. Medzinárodná pracovná skupina expertov MAGNIMS (The European Magnetic Resonance Network in Multiple Sclerosis) prehodnotila v marci 2015 posledné McDonaldove kritériá z roku 2010 a na základe nových poznatkov a vlastných skúseností expertov podala návrh na ich úpravu. Pre splnenie kritéria diseminácie lézií v priestore sa odporúča zvýšenie počtu nových periventrikulárnych lézii z 1 na 3, ako ďalšiu lokalitu CNS doplniť vyšetrenie optického nervu a pri hodnotení diseminácie lézií v priestore a v čase do zhodnotenia zahrnúť aj symptomatické lézie miechy. Zároveň MAGNIMS odporúča takto modifkované McDonaldove kritériá (2010) aj v diagnostike sclerosis multiplex detí starších ako 11 rokov. Kritériá pre disemináciu v čase pri vyšetrení magnetickou rezonanciou sa nemenia.

Klíčová slova: McDonaldove diagnostické kritériá SM (2010), sclerosis multiplex, magnetická rezonancia, MAGNIMS (The European Magnetic resonance Network in Multiple Sclerosis)

Major statement

A review article - given recent recommendations (2016) of experts group MAGNIMS (The European Magnetic Resonance Network in Multiple Sclerosis) to modify the McDonald´s criteria (2010) for MRI in Multiple Sclerosis diagnosis.

SUMMARY

Daňová M, Klímová E. MAGNIMS recommended modifcations to the McDonald criteria 2010 for MRI in the diagnosis of multiple sclerosis

Multiple sclerosis is a chronic disease of the central nervous system (CNS) characterized by the lesions of demyelination with their dissemination in time and in the anatomical space of CNS. Beneft of the lesions detection by magnetic resonance imaging in the diagnosis of Multiple Sclerosis is important, and since 2001 magnetic resonance imaging is a part of the diagnostic criteria known as McDonald?s MS criteria, as well as its further revisions in 2005 and 2010. The MAGNIMS (The European Magnetic Resonance Network in Multiple Sclerosis) reviewed in March 2015 the last modifcation of McDonald?s criteria (2010), based on the new knowledges and own experiences of experts to propose their modifcations. To confrm the criterion for dissemination in space, MAGNIMS propose to increase the number of new periventricular lesions from 1 to 3, as an additional CNS location to add the optic nerve investigations, and for the evaluation of dissemination in space and in time to include symptomatic spinal cord lesions, too. The authors of MAGNIMS recommend to use the modifed McDonald criteria (2010) also for children with multiple sclerosis over 11 years. Criterion for dissemination in time in magnetic resonance imaging investigation is unchanged.

Key words: McDonald?s diagnostic criteria for MS (2010), multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, MAGNIMS - The European Magnetic resonance Network in Multiple Sclerosis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět