Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(4): 252 -258

ULTRAZVUKOVÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM: FÚZE UZ A CT VYŠETŘENÍ - ZKUŠENOSTI PRACOVIŠTĚ FN BRNO

THE NAVIGATION SYSTEM FOR ULTRASOUND: EXPERIENCES FROM THE UNIVERSITY HOSPITAL BRNO

Hana Petrášová, Jakub Foukal
Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Ultrazvukové navigační systémy lze využít k fúzi UZ s předchozím CT nebo MR vyšetřením a dále umožňují při použití speciálního instrumentária lepší sledování zaváděných nástrojů.

SOUHRN

Petrášová H, Foukal J. Ultrazvukový navigační systém: fúze UZ a CT vyšetření - zkušenosti pracoviště FN Brno

Cíl: Zhodnotit možnosti využití ultrazvukového navigačního systému pro některé diagnostické a intervenční výkony v oblasti břicha.

Metodika: Navigační systém byl použit u 40 pacientů k provedení fúze mezi ultrazvukovým a předchozím CT vyšetřením. Celkově jsme provedli 27 diagnostických a 13 intervenčních výkonů. Diagnostická vyšetření sloužila k  nalezení ložisek jater a ledvin detekovaných na předchozím CT vyšetření v UZ obraze a k zhodnocení jejich povahy. Intervenční výkony zahrnovali provedení biopsie jaterního ložiska s použitím navigovaného instrumentária.

Výsledky: Fúze CT a UZ vyšetření se zdařila u všech 40 pacientů. Při diagnostických vyšetřeních jater se podařilo dohledat a určit biologickou povahu u 18 z celkového počtu 19 ložisek. Při diagnostickém fúzním vyšetření ledvin se podařilo dohledat a určit povahu u šesti z celkového počtu osm ložisek. U jednoho ložiska jater a dvou ložisek ledvin se detekce léze metodou fúze nezdařila (ani v nativním, ani v postkontrastním zobrazení). Ze 13 provedených biopsií bylo všech 13 konkluzivních, výtěžných, vyskytli se však dva případy falešně negativního výsledku.

Závěr: Ultrazvukové navigační systémy představují relativní novinku v  radiologii.

Fúzi ultrazvukového obrazu s jinou zobrazovací modalitou, nejčastěji CT, lze využít ke dvěma základním účelům. Prvním je fúzní UZ vyšetření pro diagnostiku léze nejasné etiologie nalezené jinou metodou. Systém umožňuje cílení UZ vyšetření do oblasti zájmu. Korelace obou metod je více objektivní, systém dovoluje kombinovat přednosti dvou různých metod do jednoho vyšetření. Druhou možnost využití představuje provádění navigovaných intervencí při použití speciálního instrumentária, což usnadňuje detekci polohy a směru zaváděných nástrojů.

Nevýhodou je vysoká pořizovací cena a v některých případech časová náročnost procedury.

Klíčová slova: fúzní zobrazení, ultrazvuk, navigace

Major statement

Ultrasound navigation systems can be used for fusion of Us with previous CT or MR examination and allow better monitoring of inserted instruments if used with special instruments.

SUMMARY

Petrášová H, Foukal J. Te navigation system for ultrasound: experiences from Te University Hospital Brno

Aim: To evaluate the possibility of using ultrasound navigation system for certain diagnostic and interventional procedures in the abdominal area.

Method: Te navigation system was used to fuse US examination and previously done CT examination in 40 patients. Overall, we performed 27 diagnostic and 13 interventional examinations. Diagnostic examinations covered localization and characterizations of focal liver lesions or kidney lesions detected on previous CT. Interventional procedures included biopsies of focal liver lesions using dedicated tracked needle.

Results: US/CT fusion was feasible in all 40 patients. Among diagnostic fused examinations of focal liver lesions, we were able to identify and determinate biological nature of 18 lesions, of total number 19. Among diagnostic fused examinations of kidney, we were able to identify and determinate biological nature of 6 lesions, of total number 8. One focal liver lesion and two kidney lesions were not possible to identify (either in native or in postcontrast fused imaging). All our 13 performed biopsies were conclusive, but there have been two cases of false-negative result.

Conclusion: Ultrasound navigation systems represent a relative novelty in radiology.

Real-time fusion of ultrasound imaging with other imaging modality, the most frequently CT, can be used for two main purposes. Te diagnosic purpose allows precise correlation of previous CT or MR examination with ultrasound examination and also leads to better image documentation. Te system allows to target ultrasound examinations in the region of interest. Correlation of both methods is more objective, the system allows to combine the advantages of two diferent methods in a single examination. Second possibility of use is to perform navigated interventions using special tracked instrumentation, which facilitates detection of position and direction of inserted instruments. Te disadvantages of this system are high purchase price and in some cases long duration of the fusion procedure.

Key words: fusion imaging, ultrasound, navigation


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět