Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(4): 242 -246

VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE PLIC U PACIENTŮ SE ZAVEDENÝMI ENDOBRONCHIÁLNÍMI CHLOPNĚMI

COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE LUNG AFTER ENDOBRONCHIAL VALVE IMPLANTATION

Eva Kočová1, Vladimír Koblížek2, Jiří Ruta2, Pavel Eliáš1
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Stanovení radiologické efektu endobronchiální léčby plicního emfyzému je exaktně možné jen při vyšetření plic výpočetní tomografí. postprocessingové zpracování umožní posouzení zmenšení objemu cílového laloku.

SUMMARY

Kočová E, Koblížek V, Ruta J, Eliáš P. Výpočetní tomografe plic u pacientů se zavedenými endobronchiálními chlopněmi

Cíl: Zhodnocení redukce objemu cílového plicního laloku po zavedení endobronchiálních chlopní u pacientů s heterogenním typem plicního emfyzému.

Metodika: V letech 2012-2016 bylo u 15 pacientů s heterogenním plicní emfyzémem provedeno endoskopické zavedení bronchiálních chlopní do emfyzémem maximálně postižených plicních laloků. U devíti z nich bylo provedeno CT vyšetření plic před i po implantaci chlopní. U tohoto souboru pacientů bylo provedeno porovnání objemu cílového laloku před i po výkonu.

Výsledky: Endobronchiální chlopně byly zavedeny nejčastěji do levého dolního laloku. Průměrný objem cílového laloku před ošetřením byl 1869 ml, po zavedení chlopní 800 ml. Snížení objemu laloku bylo průměrně 1070 ml, což odpovídá 65 % původního objemu. U jednoho pacienta se efekt zavedení chlopně neprojevil.

Závěr: U osmi z devíti sledovaných pacientů došlo ke zmenšení objemu cílového laloku s rozvojem parciální či kompletní atelektázy, a byla tedy u nich splněna kritéria radiologického efektu endobronchiální léčby.

Klíčová slova: emfyzém, endobronchiální chlopně, výpočetní tomografe

Major statement

Exact measurement of graphic efect of endobronchial treatment of lung emphysema is possible only on computed tomography of the lung. due to postprocessing we are able to measure volume of the lobe before and after valve implantation.

SUMMARY

Kočová E, Koblížek V, Ruta J, Eliáš P. Computed tomography of the lung afer endobronchial valve implantation

Aim: Assessment of volume reduction of the lung lobe afer endobronchial valve implantation.

Method: Endobronchial valves were implantated to ffeen patients with heterogenic lung emphysema during the years 2012?2016. Computed tomography of the lung before and afer valve implantation was performed in nine of them. In our study we assessed volume of the lobe with valves before and afer implantation and reduction of the lobe volume.

Results: Endobronchial valves were mostly implantated to lef lower lobe (eight patients). Average volume of the lobe before implantation was 1869 ml, afer valves implantation 800 ml. Average reduction of the volume was 1070 ml, respectively 65%. In one patient there was no efect of reduction of the lung volume.

Conclusion: Efective lung volume reduction with partial or complete atelectasis was observed in eight patients. Tis met radiological criteria of treatment efciancy.

Key words: computed tomography, emphysema, endobronchial valves


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět