Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(4): 235 -241

CT S DUÁLNÍ ENERGIÍ ZÁŘENÍ U PACIENTŮ S NEMALOBUNĚČNÝM PLICNÍM KARCINOMEM, HODNOCENÍ PŘÍTOMNOSTI INFILTRACE LYMFATICKÝCH UZLIN A SLEDOVÁNÍ VÝVOJE V  ZÁVISLOSTI NA LÉČBĚ CHEMOTERAPIÍ

DUAL-ENERGY CT IN PATIENTS WITH NSCLC, POSSIBLE BENEFIT IN DETECTION OF METASTATIC LYMPH NODES AND MONITORING THERAPY RESPONSE

Táňa Matoušková, Jan Baxa, Jaroslav Ludvík, Jiří Ferda
Klinika zobrazovacích metod FN a LF UK, Plzeň
Hlavní stanovisko

U 38 pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem byl sledován vývoj vaskularizace lymfatických uzlin v průběhu chemoterapie pomocí dual-energy CT. Byl prokázán odlišný vývoj vaskularizace lymfatických uzlin v závislosti na odpovědi na léčbu, ale také zda byly metastaticky postižené již při stagingu.

SOUHRN

Matoušková T, Baxa J, Ludvík J, Ferda J. CT s duální energií záření u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem, hodnocení přítomnosti infltrace lymfatických uzlin a sledování vývoje v závislosti na léčbě chemoterapií

Cíl: Posouzení možnosti využití dvoufázového postkontrastního CT s duální energií záření (DE-CT) k hodnocení vývoje lymfatických uzlin u pacientů s  NSCLC v průběhu chemoterapie a s využitím stagingového PET/CT.

Metodika: Byl hodnocen soubor 38 pacientů s NSCLC, u kterých bylo posouzeno celkem 108 uzlin. U všech byl proveden staging pomocí FDG-PET/CT a v průběhu chemoterapie následovala dvě kontrolní vyšetření pomocí dvoufázového DE-CT s  kontrastní látkou. Uzliny byly podle hodnoty SUV rozdělené do dvou skupin na uzliny s hranicí SUV 2,5 ? negativní (SUVmax > 2,5) a pozitivní (SUVmax > 2, 5). Byla provedena identická analýza obsahu jodu (iodine uptake) v uzlinách v arteriální i venózní fázi vyšetření (mg/ml) a  vypočtena hodnota AEF (arterial enhancement fraction). Podle SUVmax a vývoje velikosti byly rozděleny do čtyř skupin: PET pozitivní progredující, PET pozitivní regredující, PET negativní progredující a PET negativní regredující. Následně byl vzájemně porovnáván vývoj sledovaných hodnot (AEF, iodine uptake v arteriální a venózní fázi) v jednotlivých skupinách.

Výsledky: Byl prokázán statisticky významný rozdíl ve vývoji hodnoty AEF a  iodine uptake ve venózní fázi vyšetření mezi skupinou primárně metastaticky postižených uzlin, které dále progredovaly a skupinou primárně nezasažených uzlin, u kterých došlo k metastatickému postižení až během léčby. Dále byla potvrzena korelace mezi hodnotou AEF a odpovědí na léčbu, kdy u uzlinových metastáz s pozitivní léčebnou odpovědí se hodnota AEF v průměru snížila, zatímco u uzlinových metastáz rezistentních k léčbě se hodnota AEF v průměru zvýšila.

Závěr: Výsledky naší studie potvrzují možnost využití dvoufázového DE-CT vyšetření s kontrastní látkou, jako funkční zobrazovací metody, k hodnocení uzlinových metastáz, a to jak k jejich detekci, tak k hodnocení léčebné odpovědi.

Klíčová slova: CT s duální energií záření, nemalobuněčný plicní karcinom, uzlinové metastázy, jodová kontrastní látka

Major statement

The development of vascularization in lymph nodes was monitored in 38 patients with non-small cell lung cancer during chemotherapy using dual-energy CT. Diferent development of vascularization in lymph nodes was observed, depending on the response to treatment, but also whether lymph nodes were involved at the time of staging.

SUMMARY

Matoušková T, Baxa J, Ludvík J, Ferda J. Dual-energy CT in patients with NSCLC, possible beneft in detection of metastatic lymph nodes and monitoring therapy response

Aim: Assessment of the possibility of using the two-phase post-contrast dual energy CT (DE-CT) to assess the development of lymph nodes in patients with NSCLC during chemotherapy and staging using PET/CT.

Methods: Te group of 38 patients with NSCLC with a total of 108 lymph nodes. In all the FDG-PET/CT was used for staging and during treatment followed by two DE-CT. Lymph nodes were divided according to the SUV (standard uptake value) into two groups ? negative (SUVmax > 2,5) and positive (SUVmax > 2,5). Te iodine uptake (mg/ml) in the lymph nodes in the arterial and venous phase and the calculated value of the AEF (arterial enhancement fraction). According to the SUV and the size change were lymph nodes divided into four groups: PET positive progressive, PET positive regressive, PET negative progressive and PET negative regressive. Development of the observed values (AEF, iodine uptake in the arterial and venous phase) was compared in each group.

Results: A statistically signifcant diference of the AEF and iodine uptake in the venous phase was observed between a group of proved lymph node metastases, which progressed further and a group of negative lymph nodes, that was infltrated during treatment. Furthermore the correlation between the AEF and response to treatment was confrmed, in lymph node metastases with a positive treatment response the value AEF decreased and on contrary increased in resistant lymph nodes.

Conclusion: Our study confrmed the possibility of using a two-phase DE-CT, such as functional imaging methods for evaluation of the therapy response in lymph node metastases.

Key words: dual-energy CT, non-small cell lung cancer, nodal metastasis, iodine contrast agent


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět