Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2016;70(4): 228 -234

PERKUTÁNNÍ KLEŠŤOVÁ BIOPSIE U MALIGNIT POSTIHUJÍCÍCH ŽLUČOVÉ CESTY

PERCUTANEOUS FORCEPS BIOPSY IN BILIARY MALIGNANCIES

Tomáš Andrašina1, Jiří Pánek1, Tomáš Rohan1, Petra Kovalčíková2, Tomáš Grolich3, Lenka Ostrížková4, Vlastimil Válek1
1 Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
2 Ústav biostatistiky a analýz MU, Brno
3 Chirurgická klinika FN, Brno
4 Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno
Hlavní stanovisko práce

Perkutánní klešťová biopsie prováděná během iniciální drenáže žlučových cest je výkon bezpečný, výtěžný a cenově výhodný ve srovnání s odloženou endoluminální biopsií.

SOUHRN

Andrašina T, Pánek J, Rohan T, Kovalčíková P, Grolich T, Ostrížková L, Válek V. Perkutánní klešťová biopsie u malignit postihujících žlučové cesty

Cíl: Prokázat bezpečnost a výtěžnost endoluminální klešťové biopsie v průběhu iniciální drenáže žlučových cest a prokázat její výhody pro pacienta a lékaře.

Metodika: Do analýzy bylo od roku 2006 zařazeno 101 po sobě jdoucích pacientů s maligní stenózou žlučových cest. Všichni pacienti podstoupili perkutánní transhepatickou drenáž žlučových cest (PTD) a endoluminální klešťovou biopsii k histologické verifkaci stenózy. Sedmdesát šest pacientů podstoupilo biopsii 1-119 dní po iniciální drenáži (bioptické kleště 7,5F), 27 pacientů podstoupilo perkutánní drenáž a biopsii v jediném, kombinovaném výkonu (jednorázové bioptické kleště, 5,2F).

Výsledky: Intervence s biopsií v rámci iniciální drenáže nebyla spojena s  vyšším výskytem komplikací. Kumulativní míra úspěšnosti endoluminální biopsie u obou skupin byla 77,6% a 81,5%. Průměrná doba potřebná k získání průkazného vzorku biopsie od okamžiku první drenáže byla 42 dní a 11 dní, v uvedeném pořadí (p < 0,001). Pacienti podstupující endoluminální biopsie s kleštěmi 5, 2F podstoupili v průměru o 1,2 méně perkutánních intervencí (p < 0,001).

Závěr: Perkutánní klešťová biopsie je bezpečný výkon, i když se provádí během iniciální drenáže. Její výtěžnost je srovnatelná s biopsií při dalších výkonech, zatímco malignita je prokázána dříve.

Klíčová slova: klešťová biopsie, biopsie žlučových cest, perkutánní drenáž, malignity žlučových cest, cenové analýzy

Major statement

Percutaneous forceps biopsy performed during initial drainage is a safe, efcient and cost-efective procedure when compared to the postponed endoluminal biopsy.

SUMMARY

Andrašina T, Pánek J, Rohan T, Kovalčíková P, Grolich T, Ostrížková L, Válek V. Percutaneous forceps biopsy in biliary malignancies

Aim: To prove the safety and efcacy of endoluminal forceps biopsy during initial drainage and demonstrate its benefts for patients and physicians.

Methods: From 2006, 101 consecutive patients with malignant biliary stenosis were enrolled in the analysis. All patients underwent percutaneous transhepatic biliary drainage (PTD) procedure and endoluminal forceps biopsy to obtain histological verifcation of stenosis. Seventy-six patients underwent biopsy 1-119 days afer the drainage procedure (7.5F biopsy forceps). Twenty-seven patients underwent percutaneous drainage and biopsy in a single, combined procedure (5.2F disposable biopsy forceps).

Results: Interventions with the single-procedure PTD biopsy were not associated with a higher rate of complications. Te cumulative success rates of endoluminal biopsy in both groups were 77.6% and 81.5%, respectively. Te average times needed to obtain a conclusive biopsy specimen from the time of initial drainage were 42 days and 11 days, respectively (p < 0.001). Patients undergoing endoluminal biopsy with the 5.2F forceps benefted from 1.2 fewer percutaneous interventions on average (p < 0.001).

Conclusion: Percutaneous forceps biopsy is a safe procedure even when performed during initial drainage. Its success rate is comparable to that of the postponed biopsy procedure while malignancy is proven signifcantly sooner.

Key words: forceps biopsy, biliary biopsy, percutaneous drainage, biliary malignancy, cost analysis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět