Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2016;70(4): 215 -218

LEKCE Z MOLEKULÁRNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ: HODNOCENÍ MOZKOVÝCH NÁDORŮ POMOCÍ PET/MR

LESSONS IN MOLECULAR IMAGING: THE ASSESSMENT OF BRAIN TUMORS USING PET/MRI

Jiří Ferda1, Eva Ferdová1, Jan Baxa1, Radek Tupý1, Ondřej Hes2, Jan Mraček3
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
3 Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Hybridní zobrazení PET/MR mozku umožnuje využití výhod multiparametrického zobrazování mozkové tkáně pro detekci primárních i rekurentních nádorů mozku.

SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Baxa J, Tupý R, Hes O, Mraček J. Lekce z molekulárního zobrazování: hodnocení mozkových nádorů pomocí PET/MR

Kombinace morfologického zobrazení mozku se zobrazeními mikrostrukturálními a  funkčními podává komplexní přehled o jednotlivých vlastnostech tkání mozku. Zatímco difuzní zobrazení informuje o celularitě tkání, spektroskopické zobrazení umožňuje hodnotit kromě přítomnosti urychlené výstavby nebo degradace buněčných membrán také o integritě neuronů a také o případné anaerobní glykolýze při hypoxii tumoru, metabolická zobrazení pomocí PET dovolují hodnotit významné metabolické pochody, určující jednak celkový rozsah tumoru (18F-FET, 18F-FDOPA, 18F-FCH), nebo stupeň diferencovanosti (18F-FDG, 18F-FLT, 18F-FDOPA i  18F-FET). Multiparametrická analýza charakteristik tkání a od nich odvozeného fenotypu nádorové tkáně je přirozenou výhodou PET/MR.

Klíčová slova: PET/MR, nádory mozku, fluorodeoxyglukóza, fluorothymidin, fluroetyltyrozin, fluorodihydroxyfenylalanin

Major statement

Hybrid imaging PE/MRI enables tu use the advantages of the multiparametric brain imaging in detection of primary and recurrent brain tumors.

SUMMARY

Ferda J, Ferdová E, Baxa J, Tupý R, Hes O, Mraček J. Lessons in molecular imaging: the assessment of brain tumors using PET/MRI

The combined imaging of morphology, microstructure and function provides comprehensive information about behavior of the brain tissue. Difusion weighted imaging is important in the evaluation of cellularity, spectroscopy provides the in vivo metabolite analysis related to the biomembrane building or destruction supplemented by the information about anaerobic glycolysis in hypoxic state of the tumor. Metabolic imaging using PET are able to assess the entire tumor extent (18F-FET, 18F-FDOPA, 18 F-FCH), or to assess the grade of dediferentiation (18F-FDG, 18F-FLT, 18F-FDOPA, 18F-FET). Multiparametric analysis of the tissue characteristic and derived information about tumor phenotype is natural advantage of PET/MRI.

Key words: PET/MRI, brain tumors, fluorodeoxyglucose, fluorothymidin, fluroetyltyrosine, fluorodihydroxyphenylalanine


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět