Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2017;71(1): 70 -73

RUPTURA IZOLOVANÉHO ANEURYSMATU PRAVÉ SPOLEČNÉ ILICKÉ TEPNY

A RUPTURED RIGHT COMMON ILIAC ARTERY ANEURYSM

Jiří Kuchařský1, Petr Kysela2
1 Klinika radiologie a nukleární medicíny FN, Brno
2 Chirurgická klinika LF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Kazuistika popisuje případ 6Oletého pacienta, který byl vyšetřen na urologické ambulanci pro podezření na renální koliku s diagnózou ruptury aneurysmatu společné ilické tepny vpravo.

SOUHRN

Kucharský J, Kysela P. Ruptura izolovaného aneurysmatu pravé společné ilické tepny

Popisujeme případ 6Oletého kuřáka, který byl vyšetřen na urologické příjmové ambulanci pro náhle vzniklé kolikovité bolesti v bedrech s podezřením na renální koliku. Ultrazvukem a následně CT angiografií u něj byla diagnostikována a peroperačně potvrzena ruptura aneurysmatu společné ilické tepny vpravo. Pacient byl indikován k urgentnímu chirurgickému řešení výdutě.

Klíčová slova: izolované aneurysma společné ilické tepny, ruptura aneurysmatu společné ilické tepny, ateroskleróza, renální kolika, aortobifemorální bypass

Major statement

The aim of this article is to describe case of 60-years old man, who had been examinated with clinical suspicion of a renal colic. A rupture of a right common iliac artery had been diagnosed.

SUMMARY

Kucharský J, Kysela P. A ruptured right common iliac artery aneurysm

A case report of an 60-years old man, a smoker with a diagnosis of ruptured isolated common iliac aneurysm is presented. A patient had been examinated in an emergency ambulance for a sudden colic pain in a hipster area with a  clinical suspicion of renal colic. Diagnosis of ruptured common iliac artery aneurysm was made by ultrasonography and subsequently by computer tomography. Urgent surgical operation had been performed and confirmed a diagnosis of ruptured common iliac artery aneurysm.

Key words: isolated common iliac aneurysm, ruptured isolated common iliac aneurysm, atherosclerosis, renal colic, aortobifemoral bypass


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět