Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2017;71(1): 47 -55

HYPERAKÚTNE INTRACEREBRÁLNE KRVÁCANIE POČAS MR VYŠETRENIA PO OPERÁCIÍ MALÍGNEHO GLIÓMU MOZGU

HYPERACUTE INTRACEREBRAL HAEMORRHAGE DURING MRI EXAMINATION AFTER THE SURGERY OF MALIGNANT BRAIN GLIAL TUMOUR

Robert Chrenko1, Kamil Koleják2, Jana Poláková Mištinová3
1 Neurosurgical department, Landesklinikum, Wiener Neustadt, Austria
2 Neurosurgical department, FN Nitra, Slovakia
3 Radiology clinic, Medical Faculty, Comenius University, Bratislava, Slovakia
Hlavné stanovisko práce

Ojedinelý prípad hyperakútneho intracerebrálneho krvácania zachyteného na MR vyšetrení, ktoré umožnilo detailne sledovať sériu patofyziologických udalostí v prvých minútach po jeho vzniku.

SÚHRN

Chrenko R, Koleják K, Poláková Mištinová J. Hyperakútne intracerebrálne krvácanie počas MR vyšetrenia po operácií malígneho gliómu mozgu

Popisujeme prípad intracerebrálneho krvácania do talamu s prevalením do komorového systému. Krvácanie vzniklo počas kontrolného MR vyšetrenia na prvý pooperačný deň po exstirpácii gliového tumoru temporálneho laloka. Iniciálne bolo sledovateľné hypointenzívne ložisko v T1W obraze. Ložisko po podaní kontrastnej látky pri aktívnom krvácaní získalo špecifický škvrnitý obraz. V  ďalších sekvenciách možno sledovať progresiu krvácania a definitívny stav, ktorý sa ustálil do niekoľkých minút.

Klíčová slova: hyperakútne intracerebrálne krvácanie, glióm mozgu, magnetická resonancia

Major statment

A rare case of hyperacute intracerebral bleeding captured on postoperative MRI, which allowed us to detailed observation of the series of the pathophysiological events in the first minutes of its occurrence.

SUMMARY

Chrenko R, Koleják K, Poláková Mištinová J. Hyperacute intracerebral haemorrhage during MRI examination after the surgery of malignant brain glial tumour

We are describing a case of intracerebral haemorrhage into thalamus bursting into the ventricular system. Bleeding appeared during a check-up MRI examination on the first day after the surgical extirpation of a glial tumour from the temporal lobe. Initially, a hypoin-tense deposit in T1W scan could be observed. After administration of the contrast agent the deposit gained a  distinct spotty appareance. In further sequences, the progression of the bleeding and the final state stabilising after a few minutes could be observed.

Key words: hyperacute intracerebral haemorrhage, glial tumor, magnetic resonance


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět