Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2017;71(1): 41 -46

TRAUMATICKÉ ANEURYZMY ARTERIA CEREBRI MEDIA PO PENETRUJÚCOM PORANENÍ HLAVY

TRAUMATIC ANEURYSMS OF MIDDLE CEREBRAL ARTERY AFTER A PENETRATING CRANIOCEREBRAL TRAUMA

Milan Liška1, Ivan Vulev2, Zuzana Lišková3, Ján Kozák1, Andrej Šteňo1, Juraj Šteňo1
1 Neurochirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava, Slovensko
2 Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Slovensko
3 Radiológia s.r.o., CT a MR pracovisko, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, Slovensko
Hlavné stanovisko práce

Práca je kazuistikou raritných traumatických aneuryziem mozgu v povodí artérie cerebri media s prehľadom literatúry k danej téme.

SÚHRN

Liška M, Vulev I, Líšková Z, Kozák J, Šteňo A, Šteňo J. Traumatické aneuryzmy arteria cerebri media po penetrujúcom poranení hlavy

Traumatické aneuryzmy mozgových tepien sú zriedkavé, patofyziologické mechanizmy aj ich morfológia je preto menej preskúmaná ako pri vakovitých aneuryzmách netraumatického pôvodu. Cieľom predkladanej práce je prezentácia kazuistiky traumatickej aneuryzmy po penetrujúcom kraniocerebrálnom poranení u  17-ročného adolescenta. Pacientka bola prijatá v poruche vedomia po bodnom poranení železnou tyčou. Iniciálne CT vyšetrenie mozgu potvrdilo intracerebrálny hematóm, traumatické subarachnoidálne krvácanie a  intraventrikulárny hematóm bez rozšírenia komorového systému. Po nasadení antiedémovej terapie sa stav pacientky postupne zlepšoval, avšak 18. deň po úraze došlo k náhlemu zhoršeniu stavu. Kontrolné CT vyšetrenie potvrdilo recidívu krvácania. Doplnené CT angiografické vyšetrenie ukázalo dve aneuryzmy arteria cerebri media vľavo, ktoré boli vzhľadom k anamnéze a lokalizácii hodnotené ako traumatické. Pacientka podstúpila úspešné endovaskulárne ošetrenie cievnych vydutí. Po doliečení bola prepustená do domáceho liečenia s  ľahkým neurologickým deficitom, ktorý sa postupne upravoval. Záverom konštatujeme, že vzhľadom k vyššiemu riziku poškodenia ciev pri penetrujúcom poranení hlavy s možným vznikom traumatických aneuryziem je vhodné u týchto pacientov paušálne realizovať angiografické vyšetrenie. Prípadný nález aneuryzmy umožňuje jej okamžité vyradenie z cirkulácie so zlepšením prognózy ochorenia.

Klíčová slova: endovaskulárna liečba, intrakraniálna aneuryzma, kraniocerebrálna trauma, traumatická aneuryzma

Major statement

This paper is a case report of rare traumatic aneurysms of middle cerebral artery with a review of literature in this topic.

SUMMARY

Liška M, Vulev I, Lišková Z, Kozák J, Šteňo A, Šteňo J. Traumatic aneurysms of middle cerebral artery after a penetrating craniocerebral trauma

Traumatic aneurysms of cerebral arteries (TCA) are rare and therefore their pathophysiology and morfology is not so thoroughly known. The goal of this paper is to present a case report of a TCA after a penetrating craniocerebral trauma in a 17-years old adolescent. The patient was admitted to hospital after a stab injury with an iron pole. Initial CT of the head showed an intracerebral hematoma, traumatic subarachnoidal hemorrhage and intraventricular hematoma, without hydrocephalus. Patients clinical status was improving on conservative therapy, however on 18th day following trauma a  sudden clinical deterioration occured. Control CT scan showed rebleeding and CT angiography showed two aneurysms of the left middle cerebral artery, that were according to localisation and history considered as traumatic. The patient underwent a successful endovascular treatment of both aneurysms and was dismissed from the hostpital with a minor neurologic deficit with a  tendency to improve. Given the high risk of vascular injury after penetrating head trauma the authors suggest to perform cerebral angiography in these patients. Prove of a traumatic aneurysm may lead to prompt treatment with better prognosis.

Key words: cerebral aneurysm, endovascular therapy, craniocerebral trauma, traumatic aneurysm


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět