Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(1): 27 -40

SOUČASNÝ PŘÍSTUP K ZOBRAZOVÁNÍ AXIÁLNÍCH SPONDYLARTRITID

CURRENT APPROACH TO AXIAL SPONDYLOARTHRITIS IMAGING

Eva Korčáková1, Jindra Brtková2, Jindřiška Gatterová3, David Suchý4
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Revmatologický ústav, Praha
4 Oddělení klinické farmakologie LFUK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Komplexní přístup k diagnostice axiálních spondylartritid z pohledu radiologa.

SOUHRN

Korčáková E, Brtková J, Gatterová J, Suchý D. Současný přístup k zobrazování axiálních spondylartritid

Časná diagnostika a včasné zahájení účinné léčby je zásadním faktorem ovlivňujícím budoucí kvalitu života pacientů postižených axiální spondylartritidou (AxSpA). V článku se snažíme shrnout současné poznatky o  zobrazování AxSpA s důrazem na diagnostiku časných stadií. Hodnotíme přínos a  použitelnost jednotlivých zobrazovacích metod a seznamujeme čtenáře s  používanými klasifikačními schématy užívanými k diagnostice a monitoraci léčby axiálních spondylartritid. V závěru se zabýváme diferenciálními diagnózami.

Klíčová slova: axiální spondylartritida, magnetická rezonance, aktivní sakroiliitida, edém kostní dřeně

Major statement

The comprehensive approach to the diagnosis of axial spondyloarthritis from the view point of radiologist.

SUMMARY

Korčáková E, Brtková J, Gatterová J, Suchý D. Current approach to axial spondyloarthritis imaging

An early diagnosis and an early initiation of treatment is a major factor affecting the future quality of life of the patients with axial spondyloarthritis (AxSpA). In the paper we summarize the recent knowledge on the imaging AxSpA focusing on the diagnosis of the early stages. We evaluate the benefits and applicability of imaging methods. We present to readers the classification schemes which are used for diagnosis and monitoring the therapy of axial spondyloarthritis. Finally, we discuss the differential diagnosis.

Key words: axial spondyloarthritis, magnetic resonance, active sacroiliitis, bone marrow oedema


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět