Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(1): 11 -26

ZÁKLADY INTERPRETACE HRCT PLIC: 1. ČÁST - ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ, ANATOMIE A NODULÁRNÍ ZMĚNY

FUNDAMENTALS OF INTERPRETAITON OF LUNG HRCT: PART 1 - ESSENTIAL PRINCIPLES OF ASSESSMENT, ANATOMY AND NODULAR CHANGES

Hynek Mírka1,2, Jiří Ferda1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Biomedicínské centrum LF UK, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

HRCTje základní diagnostická metoda intersticiálních plicních procesů.

SOUHRN

Mírka H, Ferda J. Základy interpretace HRCT plic: 1. část - základní principy hodnocení, anatomie a nodulární změny

Zavedení výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností (HRCT) do běžné praxe je považováno za zásadní faktor pokroku v diagnostice postižení plicního intersticia. Pro mnohé radiology představuje trvalou výzvu. Předmětem tohoto přehledového článku jsou základní principy interpretace HRCT nálezů, anatomie sekundárního plicního lalůčku a intersticia a diferenciální diagnostika intersticiálních procesů s dominujícím nodulárním obrazem.

Klíčová slova: plíce, intersticiální plicní onemocnění, výpočetní tomografie s  vysokou rozlišovací schopností

Major statement

HRCT is an essential diagnostic method in interstitial lung diseases.

SUMMARY

Mírka H, Ferda J. Fundamentals of inter-pretaiton of Lung HRCT: Part 1 - essential principles of assessment, anatomy and nodular changes

Introduction of high resolution computed tomography (HRCT) is considered a  crucial factor of progress in the diagnosis of interstitial lung diseases. For many radiologists is an ongoing challenge. The subject of this review is the basic principles of HRCT findings interpertation, anatomy of secondary pulmonary lobule and pulmonary interstitium and differential diagnosis of processes with predominant nodular pattern.

Key words: lungs, interstitial lung diseases, high-resoliution computed tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět