Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2017;71(1): 74 -78

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PERITONEÁLNÍCH CYSTICKÝCH LÉZÍ SE ZŘETELEM NA PSEUDOMYXOM PERITONEA A ECHINOKOKOVOU CYSTU

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PRIMARY PERITONEAL CYSTIC LESIONS WITH EMPHASIS ON PSEUDOMYXOMA PERITONEI AND ECHINOCOCCAL CYST

Robert Psár1, Zdeněk Kala2, Jaroslav Krátký1
1 Radiologické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice
2 Chirurgická klinika FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Prezentací této kazuistiky chceme poukázat na složitost diferenciální diagnostiky peritoneálních cystických lézí.

SOUHRN

Psár R, Kala Z, Krátký J. Diferenciální diagnostika peritoneálních cystických lézí se zřetelem na pseudomyxom peritonea a echinokokovou cystu

Prezentujeme kazuistiku 51leté ženy sledované mnoho let pro postupně se zvětšující cystickou expanzi podél pravého laloku jater. Expanze byla zpočátku hodnocena jako jaterní subkapsulární cysta. Vzhledem k pozitivní epidemiologické anamnéze a obrazu na zobrazovacích metodách (ultrazvuk, CT a  MR) se uvažovalo i o echinokokové cystě. Po 10 letech od první manifestace klinických symptomů se zjistila progrese patologické formace s rozsevem po peritoneu. Následovala diagnostická laparoskopie, dle které sledovaná masa s  jaterním parenchymem nesouvisela, ale způsobovala impresi jejího pravého laloku a adherovala k bránici. Histologicky byly ve sledované expanzi a  ložiscích na peritoneu prokázány mucinózní metastázy ne zcela jasného origa. Vzhledem k histologickému nálezu a po opětovném zhodnocení všech zobrazovacích metod se domníváme, že se jedná o obraz pseudomyxomu peritonea.

Klíčová slova: echinokoková cysta, peritoneální cystické leze, peritoneální mucinózní karcinomatóza, pseudomyxom peritonea

Major statement

By presenting of following case we want to point on complexity of the differential diagnosis of peritoneal cystic lessions.

SUMMARY

Psár R, Kala Z, Krátký J. Differential diagnosis of primary peritoneal cystic lesions with emphasis on pseudomyxoma peritonei and echinococcal cyst

We report a case report of 51-years old woman, who was observed and regularly checked for slowly growing cystic expansion along right hepatic lobe for many years. On the basis of epidemiology history and picture (on ultrasonography, CT and MRI), the mass was considered to be subcapsular liver cyst of echinococcal origin. After 10 years from the first manifestation of clinical symptoms, size progression of the mass and dissemination into the peritoneum was found. It was followed by diagnostic laparoscopy, which revealed that the cystic mass wasn´t located inside the hepatic parenchym. The mass was located outside the liver, caused an impression of right liver lobe and adhered to the diaphragm. The result of biopsy demonstrated mucinous peritoneal metastasis of unknown primary origin. Due to the histological conclusion and retrospective evaluation of imaging methods we suppose it could be pseudomyxoma peritonei.

Key words: echinococcal cyst, peritoneal cystic lesions, peritoneal mucinous carcinomatosis, pseudomyxoma peritonei


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět