Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(1): 56 -64

SROVNÁNÍ MR SKÓROVACÍCH SYSTÉMŮ V PREDIKCI NEUROLOGICKÉHO VÝVOJE NOVOROZENCE S  HYPOXICKO-ISCHEMICKOU ENCEFALOPATIÍ

COMPARISON OF MRI SCORING SYSTEMS IN OUTCOME PREDICTION IN NEONATES WITH HYPOXIC-ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY

Lenka Bakaj Zbrožková1, Jan Hálek2,3, Kamila Michálková1, Kateřina Langová4, Miroslav Heřman1
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Novorozenecké oddělení LF UP a FN, Olomouc
3 Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
4 Ústav biofyziky LF UP, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

MR mozku zhotovené po ukončení léčebné hypo-termie u novorozenců s  hypoxicko-ischemickou encefalopatií dokáže předpovědět neurologický vývoj u  těchto dětí. Z dostupných MR skórovacích systémů nejlépe predikuje úmrtí nebo závažné postižení ve věku 18 měsíců Jyotiho skórovací systém.

SOUHRN

Bakaj Zbrožková L, Hálek J, Michálková K, Langová K, Heřman M. Srovnání MR skórovacích systémů v predikci neurologického vývoje novorozence s  hypoxicko-ischemickou encefalopatií

Cíle: 1. Zhodnotit a klasifikovat nálezy na MR mozku novorozenců s  hypoxicko-ischemickou encefalopatií, kteří podstoupili hypotermii, podle dostupných MR skórovacích systémů. 2. Stanovit, který ze skórovacích systémů nejlépe předpovídá úmrtí nebo těžké postižení u těchto dětí ve věku 18 měsíců.

Metodika: Soubor tvořilo 32 donošených novorozenců, u kterých bylo zhotoveno MR vyšetření mozku s využitím standardních sekvencí (T1, T2, T1 TIRR, DWI a  ADC). Nálezy na mozku byly klasifikovány podle pěti různých MR skórovacích systémů (autorů Barkovich et al, Jyoti et al. Rutherfordová et al, Shankaran et al, Rollinsová et al.) nalezených v elektronické databázi PubMed (Public/Publisher MEDLINE). Neurologický vývoj dětí byl zhodnocen podle klasifikace České neonatologické společnosti pro sledování pozdní morbidity novorozenců ve věku 18 měsíců. Statisticky byla stanovena míra shody jednotlivých skórovacích systémů s neurologickým nálezem v 18 měsících.

Výsledky: Patologický nález na MR mozku byl celkově přítomen v 78,1%, dominantním nálezem bylo poškození hlubokých struktur šedé hmoty mozkové (thalamů v 56,2 %, bazálních ganglií ve 40,6 %) a kortikální a subkortikální leze (43,8 %). Vzájemné korelace mezi MR skórovacími systémy a neurologickým vývojem byly ve všech případech statisticky významné, nejsilnější vztah byl mezi skórovacím systémem Jyotiho etal. (p< 0,0001).

Závěr: MR mozku zhotovené po ukončení léčebné hypotermie u novorozenců s  hypoxicko-ischemickou encefalopatií dokáže předpovědět neurologický vývoj u  těchto dětí. Z dostupných MR skórovacích systémů nejlépe predikuje úmrtí nebo závažné postižení ve věku 18 měsíců Jyotiho skorovací systém.

Klíčová slova: hypotermie, hypoxicko-ischemická encefalopatie, magnetická rezonance, MR skórovací systém, novorozenec

Major statement

Brain MRI performed after the therapeutic hypothermia completition in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy is able to predict neurological outcome.The Jyoti´s scoring system has been proven to be the best in prediction of death or severe disability in children at the age of 18th months.

SUMMARY

Bakaj Zbrožková L, Hálek J, Michálková K, Langová K, Heřman M. Comparison of MRI scoring systems in outcome prediction in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy

Aims: 1. To evaluate and classify the brain MRI findings in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy who underwent therapeutic hypothermia using accessible MRI scoring systems. 2. To determine which scoring system is the best in prediciton of death or severe disability at the age of 18 months.

Method: The brain MRI using standard sequences (T1, T2, T1 TIRR, DWI and ADC) was performed in 32 term neonates. The findings were classified by 5 different MRI scoring systems (Barkovich et al., Jyoti et al., Rutherford et al, Shankaran et al. and Rollins et al.) found in the electronic PudMed (Public/ Publisher MEDLINE) database. The neurological outcome was evaluated according to the Czech Neonatal Society classification for monitoring of late neonatal morbidity at the age of 18th months. The degree of agreement of each MRI scoring system with neurological outcome at the age of 18th months was statistically analysed.

Results: The pathological findings on brain MRI were present in 78.1%. The most common findings were changes of deep gray matter (thalami in 56.2%, basal ganglia in 40.6%) folloved by cortical and subcortical lesions (43.8%). Correlations between MRI scoring systems and neurological outcome were in all cases statistically significant. The strongest relationship was to Jyotis scoring system (p < 0.0001).

Conclusion: Brain MRI performed after the therapeutic hypothermia completition in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy is able to predict their neurological outcome. The best MRI scoring system in prediction of death or severe disability in children at the age of 18th months is Jyotis scoring system.

Key words: hypothermia, hypoxic-ischemic encephalopathy, magnetic resonance imaging, MRI scoring system, neonate


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět