Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2017;71(2): 155 -159

TRANSJUGULÁRNÍ INTRAHEPATÁLNÍ PORTOSYSTÉMOVÁ SPOJKA (TIPS) V ROCE 2017: ZÁKLADNÍ FAKTA PRO INTERVENČNÍ RADIOLOGY

TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTASYSTEMIC SHUNT (TIPS) IN 2017: BASICS FOR INTERVENTIONS RADIOLOGISTS

Antonín Krajina1, Tomáš Fejfar2
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Zavedení PTFE potažených stentgraftů při TIPS vedlo k lepší kontrole krvácení a ascitu při portální hypertenzi s prodloužením přežívání ve vybraných skupinách pacientů.

SOUHRN

Krajina A, Fejfar T. Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka (TIPS) v roce 2017: základní fakta pro intervenční radiology

Můžeme předpokládat, že počty provedených TIPS mají v poslední dekádě zhruba stejnou četnost. Studie využívající data národního registru ve Spojených státech amerických prokázala pokles úmrtnosti při hospitalizaci z 12,5% na 10,6% ve stejném období. Jako ukazatele rizika zvýšené úmrtnosti byly identifikovány krvácení z varixů, hepatorenální syndrom, abdominální kompartment syndrom a komplikace pokročilé cirhózy (hepatocelulární karcinom, spontánní bakteriální peritonitida, encefalopatie a koagulopatie). TIPS je v  České republice dostupný již 25 let s tím, že v poslední dekádě se provádí zhruba 100 výkonů ročně. Zavedení PTFE potažených stentgraftů při TIPS vedlo k  lepší kontrole krvácení a ascitu při portální hypertenzi s prodloužením přežívání ve vybraných skupinách pacientů.

Klíčová slova: portální hypertenze, TIPS, intervenční radiologie

Major statement

Introduction of the PTFE covered stentgrafts in TIPS has brought better control of bleeding and ascites in patients with portal hypertension with better survival in selected groups of patients.

SUMMARY

Krajina A, Fejfar T. Transjugular intrahepatic portasystemic shunt (TIPS) in 2017: basics for interventional radiologists

We can assume that numbers of the TIPS procedures are stable in the last decade. The study which evaluated data from the National Registry in the United States proved decrease of in hospital mortality after TIPS from 12,5% to 10,6% during the same period of time. The predictors of mortality were revealed variceal bleeding, hepatorenal syndrome, abdominal compartment syndrom and signs of advanced liver disease (hepato-cellular carcinoma, hepatorenal syndrome, spontaneous bacterial peritonitis, encephalopathy and coagulopathy). TIPS has been performed in Czechia for 25 years with annual frequency of 100 procedures. Introduction of the PTFE covered stentgrafts in TIPS has brought better control of bleeding and ascites in patients with portal hypertension with better survival in selected groups of patients.

Key words: portal hypertension, TIPS, interventional radiology


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět