Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2017;71(2): 151 -154

SYMPTOMATICKÝ UZÁVĚR VENA MESENTERICA SUPERIOR ŘEŠENÝ IMPLANTACÍ SAMOEXPANDIBILNÍHO STENTU

SYMPTOMATIC OCCLUSION OF MESENTERIC VEIN SOLVED BY IMPLANTATION OF SELF-EXPANDING STENT

Jan Kaván1, Jiří Křivánek1, Patrik Matras1, Lubomíra Forejtová1, Tomáš Padrta1, Eva Sedláčková2
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek popisuje raritně prováděný stenting mezenterické žíly.

SOUHRN

Kaván J, Křivánek J, Matras P, Forejtová L, Padrta T, Sedláčková E. Symptomatický uzávěr vena mesenterica superior řešený implantací samoexpandibilního stentu

Cílem práce je prezentovat případ pacienta se symptomatickým uzávěrem vena mesenterica superior na podkladě zevního útlaku mezenteriálním tumorem (metastázy karcinoidu). Rezultující žilní hypertenze byla zřejmě jednou z  příčin refrakterního ascitu. Pacient nebyl prozatím únosný k operaci, proto bylo rozhodnuto pokusit se perkutánním transhepatálním přístupem o  endovaskulární zprůchodnění vena mesenterica superior s implantací stentu. Prakticky bezprostředně po výkonu došlo ke zpomalení tvorby ascitu, což se projevilo trojnásobným prodloužením intervalu mezi nutnými paracentézami. Kontrola ještě po 11 měsících ukázala dobře průchodný stent a neměnné delší intervaly mezi punkcemi ascitu.

Klíčová slova: stent, transhepatální přístup, vena mesenterica superior

Major statement

Infreguent stenting of a mesenteric vein is described in this article.

SUMMARY

Kaván J, Křivánek J, Matras P, Forejtová L, Padrta T, Sedláčková E. Symptomatic occlusion of mesenteric vein solved by implantation of self-expanding stent

The aim of this article is to present a case study of a patient with symptomatic occlusion of superior mesenteric vein caused by external compression of the vein by mesenteric masses (carcinoid metastases). The resulting venous hypertension was one of the causes of intractable ascites. As the surgical risk was too high, we were asked to perform a transhepatic endovascular recanalization of the superior mesenteric vein with stent placement. Almost immediately after the recanalization the formation of the ascites slowed down and the frequency of necessary paracenteses decreased threefold. The follow-up CT after 11 months after the stent placement shows patent superior mesenteric vein and the frequency of paracenteses remains prolonged.

Key words: stent placement, superior mesenteric vein, transhepatic endovascular approach


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět