Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(2): 146 -150

LÉČBA BENIGNÍCH PÍŠTĚLÍ JÍCNU KRYTÝMI BIODEGRADABILNÍMI STENTY - SEDMILETÉ ZKUŠENOSTI

TREATMENT OF BENIGN ESOPHAGEAL FISTULAE WITH COVERED BIODEGRADABLE STENTS - SEVEN-YEAR EXPERIENCE

Martin Köcher1, Marie Černá1, Vojtěch Prášil1, René Aujesky2, Martin Hazlinger1
1 Radiologická klinika LF a FN, Olomouc
2 I. chirurgická klinika LF a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Cílem sdělení je zhodnotit sedmileté zkušenosti s léčbou benigních píštělí jícnu krytými biodegradabilními stenty.

SOUHRN

Köcher M, Černá M, Prášil V, Aujeský R, Hazlinger M. Léčba benigních pištěli jícnu krytými biodegradabilními stenty - sedmileté zkušenosti

Cíl: Porušení integrity jícnu způsobuje únik jeho obsahu do mediastina a je život ohrožujícím stavem. Příčinou může být buď dehiscence anastomózy s  pištěli po operacích horního zažívacího traktu či perforace jícnu. Cílem tohoto sdělení je zhodnotit naše aktualizované výsledky léčby anastomotických dehiscencí a perforací jícnu pomocí implantace krytých biodegradabilních stentů, a to ve vztahu k velikosti perforace či dehiscence.

Metodika: V letech 2009-2015 bylo na našem pracovišti léčeno implantací krytého biodegradabilního stentu SX-Ella DV celkem 26 pacientů s dehiscencí anastomózy po operaci horního zažívacího traktu (pooperační píštělí) či po perforaci jícnu. Diagnóza i kontrolní vyšetření ke zhodnocení efektu léčby bylo provedeno vyšetřením jícnu vodnou kontrastní látkou.

Výsledky: Celkem 26 nemocným jsme implantovali 40 krytých biodegradabilních stentů. Všechny stenty byly úspěšně implantovány, technická úspěšnost implantace tedy dosáhla 100 %. Klinická úspěšnost - zhojení pooperační píštěle či perforace - dosáhla ve skupině všech 26 nemocných bez ohledu na velikost dehiscence či perforace 57,7%. V podskupině nemocných s  lokalizovaným únikem kontrastní látky byla klinická úspěšnost léčby 91,7 %. V  podskupině nemocných s rozsáhlým únikem kontrastní látky byla klinická úspěšnost pouhých 28,6 %.

Závěr: Kryté biodegradabilní stenty umožňují hojení anastomotických dehiscencí nebo perforací při normálním příjmu potravy bez nutnosti jejich pozdějšího odstranění. Jejich efektivita je vysoká u dehiscencí a perforací s  lokalizovaným únikem. U dehiscencí a perforací s rozsáhlým únikem či pištěli do pleurální dutiny či dutiny peritoneální je pravděpodobnost zhojení relativně nízká, implantace stentu nicméně přispívá k výraznému zlepšení kondice pacienta pro následný chirurgický zákrok.

Klíčová slova: píštěl jícnu, perforace jícnu, stent, biodegradabilní stent

Major statement

The aim of the article is to evaluate our seven-year experience with treatment of benign esophageal listulae using covered biodegradable stents.

SUMMARY

Köcher M, Černá M, Prášil V, Aujeský R, Hazlinger M. Treatment of benign esophageal listulae with covered biodegradable stents - seven-year experience

Aim: The cause of the esophageal fistula can be ether anastomotic leak after upper gastrointestinal tract operation or esophageal perforation and it is life-threatening condition. The aim of our article is to evaluate our updated experience and results with the treatment of post-operative anastomotic leaks and benign esophageal perforations with covered biodegradable stents.

Methods: From 2009 to 2016 we treated 26 patients with either an anastomotic leak or benign esophageal perforation by implantation of covered biodegradable Ella DV-C stents. Diagnosis and follow-up examinations to evaluate success of fistula sealing and healing were made with water-soluble contrast agent swallow examination.

Results: Forty covered biodegradable stents were implanted in 26 patients. Primary technical success was 100%. Overall clinical success - (leak sealing and healing) - was in group of 26 patients 57.7%. In subgroup of patients with localized leakage clinical success was achieved in 11 patients (91.7%). In subgroup of patients with massive leakage with or without esophagopleural or esophagoperitoneal fistula clinical success was achieved in 4 patients (28.6%) only.

Conclusions: The use of covered biodegradable stents allow healing of the anastomotic leaks or esophageal perforations during normal food intake without their subsequent removal. Their effectiveness in the treatment of localized anastomotic leaks or esophageal perforations is high. In patients with massive leakage with or without esophagopleural or esophagoperitoneal, despite of worse clinical success, covered biodegradable stents implantation makes subsequent surgery less risky.

Key words: esophageal fistula, esophageal perforation, stent, biodegradable stent


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět