Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(2): 137 -145

EMBOLIZACE LUMBÁLNÍCH A DOLNÍCH MEZENTERICKÝCH TEPEN PŘED ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBOU ANEURYSMAT ABDOMINÁLNÍ AORTY: VEDE PREVENTIVNÍ EMBOLIZACE KE SNÍŽENÍ VÝSKYTU KOLATERÁLNÍHO ENDOLEAKU A RADIAČNÍ ZÁTĚŽE?

PREOPERATIVE EMBOUSATION OF LUMBAR AND INFERIOR MESENTERIC ARTERIES BEFORE ENDOVASCULAR ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM REPAIR: DOES PREOPERATIVE EMBOUSATION DECREASE INCIDENCE OF COLLATERAL ENDOLEAK AND RADIATION DOSE?

Miroslav Lojík1, Jan Raupach1, Vendelín Chovanec1, Ondřej Renc1, Pavla Čabelková1, Igor Guňka2, Michal Leško2, Antonín Krajina1
1 Radiologická klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2 Chirurgická klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Předoperační embolizace tepen odstupujících z vaku aneurysmatu abdominální aorty může vést ke snížení výskytu kolaterálního endoleaku a snížení počtu CT kontrol v průběhu sledování.

SOUHRN

Lojík M, Raupach J, Chovanec V, Renc O, Cabelková P, Guňka I, Leško M, Krajina A. Embolizace lumbálních a dolních mezenterických tepen před endovaskulární léčbou aneurysmat abdominální aorty: Vede preventivní embolizace ke snížení výskytu kolaterálního endoleaku a radiační zátěže?

Cíl: Cílem práce je zhodnotit efekt léčby u nemocných s aneurysmatem břišní aorty pomocí stentgraftu, u kterých byly předoperačně embolizovány tepny odstupující z vaku aneurysmatu k prevenci vzniku kolaterálního endoleaku. Zjistit, zda preventivní embolizace tepen odstupujících z vaku aneurysmatu vede ke snížení výskytu endoleaku typu II, ke zmenšení počtu CT kontrol a  porovnat radiační zátěž u embolizovaných a neembolizovaných nemocných.

Metodika: Z období od ledna 2010 do dubna 2015 bylo retrospektivně hodnoceno 45 nemocných s břišním aneurysmatem (38 mužů a 7 žen, průměrného věku 80 let), kteří byli rozděleni do tří skupin po 15 nemocných. První skupinu tvořili nemocní, u nichž byly diagnostikovány a poté embolizovány tepny odstupující z  vaku aneurysmatu. Druhou skupinu tvořili nemocní ze stejného období, u  kterých na CTA nebyly diagnostikovány tepny odstupující z vaku aneurysmatu vhodné pro embolizaci. Třetí skupina tvořili nemocní, u kterých byly zpětně diagnostikovány tepny odstupující z vaku aneurysmatu, které ale v té době nebyly embolizovány.

Výsledky: Z celkového počtu 45 hodnocených pacientů vznikl kolaterální endoleak u 12 nemocných (27 %). V první skupině byl zobrazen 1krát (6 %), ve druhé 3krát (20 %) a ve třetí 8krát (53 %). V dalším sledování bylo v 1. skupině provedeno v průměru 1,46 CT vyšetření/pacienta, ve druhé 1,33 a ve třetí 3,0 CT vyšetření/pacienta. Endovaskulární intervence pro kolaterální endoleak při zvětšování vaku AAA byla provedena u jednoho pacienta v první skupině a čtyř pacientů ve skupině třetí. Ve druhé skupině nemocných nebyla reintervence provedena.

Závěr: Z našich výsledků vyplývá, že preventivní embolizace tepen odstupujících z vaku výdutě zlepšuje efekt léčby u nemocných s aneurysmatem břišní aorty pomocí stentgraftu, vede ke snížení výskytu kolaterálního endoleaku, a tím pravděpodobně i počtu nutných CT kontrol a celkové radiační zátěže. Je nezbytné další hodnocení tohoto přístupu, na větším počtu nemocných.

Klíčová slova: aneurysma břišní aorty, kolaterální endoleak, předoperační embolizace lumbálních a mezenterických tepen

Major statement

Preoperative embolisation of the arterial side branches arising from the sac of the abdominal aortic aneurysm has tendency to decreases the incidence of collateral endoleaksand number of postoperative CT examinations during follow up.

SUMMARY

Lojík M, Raupach J, Chovanec V, Renc O, Cabelková P, Guňka I, Leško M, Krajina A. Preoperative embolisation of lumbar and inferior mesenteric arteries before endovascular abdominal aortic aneurysm repair: Does preoperative embolisation decrease incidence of collateral endoleak and radiation dose?

Aim: To evaluate effect of endovascular abdominal aortic aneurysm repair in patients, whom preoperative embolisation of the aortic branches was done in prevention of collateral endoleak. To determine whether preoperative embolisation of the side branches decreases the incidence of collateral endoleaks, reduces follow-up CT examinations. The second goal was to compare radiation doses in embolised versus non-embolised patients.

Methods: From January 2010 to April 2015 we retrospectively evaluated 45 patients with the abdominal aortic aneurysm (38 men and 7 women, mean age 80 years) who were divided into three groups, each of 15 patients. The first group consisted of patients in whom were preoperatively diagnosed and then embolized side branches arising from the aneurysmal sac. The second group consisted of patients from the same period whom the CTA did not prove suitable arteries for preventive embolisation. Third group consisted of patients in whom during retrospective evaluation were identified patent arteries, which had not been preventively embolised.

Results: From a total of 45 evaluated patients, type II endoleak developed in 12 patients (27%). In the first group endoleak occured once (6%), in the second group 3 times (20%) and in the third group 8 times (53%). In the follow-up period CT study was carried out in the first group, in 1.46 CT examination/patient in average, in the second group 1.33 and in the third group 3.0 CT examinations/patient. Endovascular intervention for collateral endoleak and enlarging AAA sac was performed in 1 patient in the first group and in 4 patients in the third group. In the second group endovascular reintervention was not necessary.

Conclusion: Our results confirm that preventive preoperative embolisation of the arterial side branches arising from the the sac of the abdominal aortic aneurysm reduces the incidence of collateral endoleaks and has tendency to decreases number of postoperative CT examinations and reduces overall radiation exposure. Further evaluation of this approach is neccessary in a  larger number of patients.

Key words: aortic abdominal aneurysm, collateral endoleak, preoperative embolisation of lumbar and mesenteric artery


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět