Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(2): 132 -136

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA REFRAKTERNÍ EPISTAXE

ENDOVASCULAR TREATMENT OF REFRACTORY EPISTAXIS

Filip Cihlář1, Zuzana Prokopová2, Vojtěch Šmolka1, Karel Sláma2, Jan Svoboda1
1 Radiologické oddělení, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
2 ORL oddělení a chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Hlavní stanovisko práce

V článku je zhodnocena léčba refrakterní epistaxe se zaměřením na výsledky endovaskulární léčby.

SOUHRN

Cihlář F, Prokopová Z, Šmolka V, Sláma K, Svoboda J. Endovaskulární léčba refrakterní epistaxe

Cíl: Zhodnocení souboru pacientů hospitalizovaných pro krvácení z dutiny nosní, použití jednotlivých léčebných metod se zaměřením na výsledky endovaskulární léčby.

Metodika: V našem souboru z let 2012 až 2016 bylo přijato pro epistaxi 185 pacientů. Endovaskulárně byla ošetřena epistaxe u 39 po sobě jdoucích pacientů. Retrospektivně jsme hodnotili klinický efekt embolizace. Dále byla vyhledávána data o typech provedených tamponád, provedených embolizacích přívodných cév a endoskopickém či mikroskopickém ošetření v celkové anestezii, komplikacích provedených výkonů, délce hospitalizace.

Výsledky: Ve sledovaném období bylo provedeno 41 embolizací u 39 pacientů. Technická úspěšnost byla 97,6%, klinická úspěšnost byla 80%. Časná recidiva krvácení byla 2krát ošetřena tamponádou, 6krát operačním výkonem. Ve sledovaném období jsme nezaznamenali závažnou komplikaci embolizace. Z  přechodných malých komplikací jsme zaznamenali lkrát drobný dekubit nosního křídla (2,5 %) a 4krát přechodné bolesti obličeje převážně v oblasti druhé větve trigeminu (10 %).

Závěr: Definitivní ošetření refrakterních epistaxi bývá mnohdy obtížně řešitelné. Využití endovaskulárních metod má jistě nesporný přínos při léčbě refrakterní epistaxe, vede ke zkrácení doby hospitalizace pacienta a je možné ji provést bez nutnosti využití celkové anestezie. V  našich podmínkách je tato metoda využívána jako primární u většiny případů refrakterní epistaxe.

Klíčová slova: epistaxe, embolizace, PVA částice

Major statement

The article evaluates clinical management of refractory epistaxis with special focus on results of endovascular treatment.

SUMMARY

Cihlář F, Prokopová Z, Šmolka V, Sláma K, Svoboda J. Endovascular treatment of refractory epistaxis

Aim: The aim of the study is to evaluate clinical management of patients admitted for epistaxis with special focus on results of endovascular treatment.

Methods: In total 185 patients were admitted due to epistaxis during 2012-2016. A cohort of 39 consecutive patients who underwent embolisation has been evaluated. Clinical results of embolisation have been reviewed retrospectively. In the study we have recorded either the type of nasal packing or the number of embolised arteries or endoscopic treatment. We have also evaluated the type of surgical procedures applied, complications and the length of hospital stay.

Results: In total 41 embolisation procedures were performed in 39 patients with technical success reaching 97.6% and clinical success reaching 80%. Early bleeding was managed twice by nasal packing and six times by surgery. No major complications were noted. Minor complications include a small alar decubitus in one patient (2.5%) and temporofacial pain in four patients (10%).

Conclusion: Refractory epistaxis is difficult to treat. Endovascular treatment is a feasible and an effective method. Embolisation can be performed under local anesthesia and is associated with a shorter hospital stay. In our hospital embolisation is a first line treatment in most cases of the refractory epistaxis.

Key words: epistaxis, embolisation, PVA particles


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět