Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2017;71(2): 126 -131

PERZISTUJÍCÍ PRIMITIVNÍ TRIGEMINÁLNÍ TEPNA

PERSISTENT PRIMITIVE TRIGEMINAL ARTERY

Jiří Jandura1, Pavel Ryška1, Antonín Krajina1, Ondřej Slezák1, Ivana Krotká1, Jiří Kuchyňka2
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Perzistující primitivní trigeminální tepna je vzácnou vývojovou cévní varietou, jejíž nález však může mít závažné klinické konsekvence.

SOUHRN

Jandura J, Ryška P, Krajina A, Slezák O, Krotká I, Kuchyňka J. Perzistující primitivní trigeminální tepna

Perzistující primitivní trigeminální tepna patří ke vzácným vývojovým varietám intrakraniálního cévního systému. Můžeme se s ní setkat při vyšetření mozku či mozkové cirkulace výpočetní tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MR), nebo během angiografického zobrazení intrakraniálního tepenného řečiště. Předkládáme kazuistiku 18leté ženy, u které byla tato cévní struktura identifikována při MR zobrazení mozku.

Přítomnost perzistující primitivní trigeminální tepny obvykle není zdrojem klinických obtíží pacienta. Na druhou stranu jsou v literatuře dokumentovány případy souvislosti s neurologickými obtížemi, např. s neuralgií trigeminu. Je také často zmiňována koincidence této tepny s dalšími cévními anomáliemi. Přítomnost perzistující primitivní trigeminální tepny nabývá zásadního významu v případě plánování operačního výkonu v oblasti tureckého sedla a může také hrát roli u cévních mozkových příhod.

Klíčová slova: mozkové tepny, embryo-logie, neuralgie trigeminu, magnetická rezonance

Major statement

Persistent primitive trigeminal artery is a rare developmental arterial variant with possible severe clinical impact

SUMMARY

Jandura J, Ryška P, Krajina A, Slezák O, Krotká I, Kuchyňka J. Persistent primitive trigeminal artery

Persistent primitive trigeminal artery belongs to the group of rare developmental intracranial vascular anomalies. This structure can be encountered at computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) or at angiographic studies of brain vessels. We report the case of an 18-year old woman in whom this artery was detected at MRI of the brain.

Persistent primitive trigeminal artery is usually asymptomatic. However, it can cause neurologic symptoms, such as tic douloureux, according to literature. There is also reported concomitant occurrence of persistent trigeminal artery together with other vascular anomalies. Persistent trigeminal artery has a vital importance in surgery planning near the region of sella. It could be also considered significant in the case of stroke.

Key words: cerebral arteries, embryology, trigeminal neuralgia, magnetic resonance imaging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět