Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(2): 110 -115

VÝVOJ POČTŮ ENDOVASKULÁRNÍCH NEUROINTERVENČNÍCH METOD V ČESKÉ REPUBLICE V  LETECH 2013-2016

EVOLUTION OF ENDOVASCULAR NEUROINTERVENTIONAL PROCEDURES NUMBERS IN CZECH REPUBLIC IN YEARS 2013 TO 2016

Antonín Krajina1, Miloslav Roček2, Martin Köcher3, Filip Cihlář4, Jiří Lacman5, Ladislava Janoušková6, Petr Duras7, Luděk Štěrba8, Ladislav Endrych9, Tomáš Jonszta10, JiříVaníček 11, Jakub Hustý12, Boris Kožnar13, Daniel Václavík14, Josef Veselka15, Petr Vařejka16
1 Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové
2 Klinika zobrazovacích meLod 2. LF a UK FN Motol, Praha
3 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
4 Radiodiagnostické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
5 Radiodiagnostické oddělení, ÚVN - VoFN, Praha
6 Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha
7 Klinika zobrazovacích metod FN, Plzeň
8 Radiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
9 Radiologické oddělení, Krajská Nemocnice Liberec
10 Radiodiagnostický ústav FN, Ostrava
11 Klinika zobrazovacích metod, LFMUa FN u sv. Anny v Brně
12 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
13 III. interní klinika 3. LFUK a FNKV, Praha
14 Iktové centrum, Vítkovická nemocnice, Ostrava
15 Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
16 II. interní klinika - Kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Hlavní stanovisko práce

Analýza počtů endovaskulárních neurointervenčních výkonů na akreditovaných pracovištích v ČR vletech 2013-2016 shledala vzestupný trend, ale i významné rozdíly mezi jednotlivými centry v počtech léčených pacientů.

SOUHRN

Krajina A, Roček M, Köcher M, Cihlář F, Lacman J, Janoušková L, Duras P, Štěrba L, Endrych L, Jonszta T, Vaníček J, Hustý J, Kožnar B, Václavík D, Veselka J, Vařejka P. Vývoj počtu endovaskulárních neurointervenčních metod v  České republice v letech 2013-2016

Cíl: Autoři podávají analýzu počtů endovaskulárních neurointervenčních výkonů na akreditovaných pracovištích v ČR v letech 2013-2016.

Metodika: V letech 2013-2016 byla obeslána dotazníkem všechna komplexní cerebrovaskulární centra a dvě iktová centra v České republice. Strukturovaný dotazník se zaměřil na počty jednotlivých endovaskulárních intervenčních výkonů. Na základě zaslaných počtů tří nejčastěji prováděných výkonů (endovaskulární léčba akutních ischemických cévních mozkových příhod (CMP), karotických stenóz a intrakraniálních aneurysmat) byly vytvořeny čtyřleté vývoje počtů výkonů, a dále pak úhrnných počtů všech endovaskulárních výkonů (léčba disekcí krkavic, stenóz intrakraniálních tepen, mozkových a míšních arteriovenózních zkratů, tumorů báze lební, epistaxe a vazospazmů při subarachnoidálním krvácení).

Výsledky: Během sledovaných let došlo v roce 2015 ke skokovému meziročnímu nárůstu zhruba o 400 nemocných. Meziroční nárůst se pohyboval v ostatních letech na úrovni 200 nemocných. Skokový nárůst v roce 2015 nelze vysvětlit jen zvýšením počtu endovaskulárních výkonů u akutních ischemických iktů, který se podílel zhruba polovinou. Mechanická trombektomie byla na vzestupu ze 417 výkonů v roce 2013 na 1034 v roce 2016, meziročně stoupala zhruba o 200 výkonů. U karotických angioplastik byl zaznamenán mírný vzestup, u  endovaskulárně léčených mozkových aneurysmat je trend stagnující. V roce 2016 minimální hranici 50 léčených nemocných za rok s akutní CMP splnilo sedm center ze 13, minimální hranici 40 nemocných za rok léčených pro extrakraniální stenózu krkavice splnilo šest center z 15 a hranici 20 léčených nemocných s aneurysmatem mozkových tepen splnilo sedm center ze 12.

Závěr: Analýza počtů endovaskulárních neurointervenčních výkonů na akreditovaných pracovištích v České republice v letech 2013-2016 shledala vzestupný trend, ale i významné rozdíly mezi jednotlivými centry v počtech léčených pacientů.

Klíčová slova: intervenční neuroradiologie, karotická angioplastika, intrakraniální aneurysma, cévní mozková příhoda

Major statement

The analysis of numbers of endovascular neurointerventional procedures in Czech Republic neurovascular centres within years 2013-2016 revealed increasing trend, however, there were found significant differences among cerebrovascular centres regarding numbers of treated patients.

SUMMARY

Krajina A, Roček M, Köcher M, Cihlář F, Lacman J, Janoušková L, Duras P, Štěrba L, Endrych L, Jonszta T, Vaníček J, Hustý J, Kožnar B, Václavík D, Veselka J, Vařejka P. Evolution of endovascular neurointerventional procedures numbers in Czech Republic in years 2013 to 2016

Aim: The authors analysed numbers of endovascular neurointerventional procedures in Czech Republic neurovascular centres within years 2013-2016.

Methods: The questionnaire was sent to all tertiary and two secondary neurovascular centres in the Czech Republic. Numbers of each specified procedure were required. On the basis of 3 most frequently performed procedures (endovascular therapy of acute ischemic stroke, carotid stenosis, and intracranial aneurysms) the four-year trends of each procedure frequency and total numbers of all neurovascular procedures (i.e. carotid dissections, intracranial stenoses, cerebral and spinal arteriovenous shunts, skull base tumors, epistaxis, vasospasms after subarachnoid bleeding) were calculated.

Results: There was an abrupt increase in the number of treated patients of more than 400 in 2015. The annual increase in the number of all procedures was around 200 treated patients in the rest of the reported years. There was observed an increasing trend in the number of mechanical thrombectomies from 417 patients in 2013 to 1034 patients in 2016, which represents the approximate increase of 200 patients every year. Thus, the sudden increase in the total number of procedures in 2015 cannot be explained just by the increased number of endovascularly treated stroke patients. There was the mild increase in the number of carotid angioplasties, and a stagnation in the number of treated cerebral aneurysms. There were 7 centres out of 13 treated more than 50 patients with acute stroke, 6 centres out of 15 treated more than 40 patients for stenosis of the extracranial carotid artery, and 7 centres out of 12 treated more than 20 patients with the intracranial aneurysm in 2016.

Conclusion: The analysis of numbers of endovascular neurointerventional procedures in Czech Republic neurovascular centres within years 2013-2016 revealed increasing trend, however, there were found significant differences among cerebrovascular centres regarding numbers of treated patients.

Key words: interventional neuroradiology, carotid angioplasty, intracranial aneurysm, stroke


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět