Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(2): 116 -125

POROVNÁNÍ KVALITY OBRAZU ANGIOGRAFICKÝCH SYSTÉMŮ ČTYŘ VELKÝCH VÝROBCŮ

IMAGE QUALITY COMPARISON OF ANGIOGRAPHY SYSTEMS FROM FOUR MAJOR MANUFACTURERS

Lucie Súkupová1, Jan Rydlo2, Ondřej Hlaváček2, Daniel Vedlich2, Antonín Krajina3, Karel Nedvěd4, Tomáš Vávra5, Jan Chaloupka6, Jan H. Peregrin2
1 Úsek ředitele, IKEM, Praha
2 Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
3 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
4 Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí
5 Radiologická klinika FN a LF UR Olomouc
6 Klinika radiologie a nukleární medicíny FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Obsahem tohoto článku je porovnání kvality obrazu angiografíckých systémů čtyř velkých výrobců používaných v intervenční radiologii za podmínek simulujících břicho těžce obézních pacientů.

SOUHRN

Súkupová L, Rydlo J, Hlaváček O, Vedlich D, Krajina A, Nedvěd K, Vávra T, Chaloupka J, Peregrin JH. Porovnání kvality obrazu angiografíckých systémů čtyř velkých výrobců

Cíl: Cílem studie bylo nejprve vytvořit metodiku pro porovnání kvality obrazu angiografických systémů za podmínek simulujících těžce obézního pacienta a  poté samotné porovnání kvality obrazu čtyř angiografických systémů při běžně používaném klinickém nastavení angiografického systému.

Metodika: Těžce obézní pacient byl simulován 34 cm PMMA v kombinaci s  dynamickým i statickým fantomem zahrnujícím objekty pro hodnocení rozlišení při nízkém a vysokém kontrastu. Pro porovnání byly získány akviziční i  skiaskopické scény na čtyř angiografických systémech, které byly poté vyhodnoceny.

Výsledky: Simulací těžce obézního pacienta bylo dosaženo velkého zatížení rentgenky Různé expoziční parametry v kombinaci s post-processingem vedly k  získání obrazů rozdílné kvality. Z hodnocení bylo zřejmé, že obrazy ze systémů A a C jsou více zatíženy šumem než obrazy ze systémů B a D. Významný rozdíl byl zjištěn mezi kvalitou obrazu pro statický a dynamický fantom, zvláště u  systému A, kde se uplatnila pohybová neostrost v důsledku dlouhého pulzu. U  systému C byla zjištěna velmi nízká dávka na obraz, která nepříznivě ovlivnila kvalitu obrazu z hlediska šumu. U systému B bylo zjištěno výborné rozlišení při nízkém kontrastu a současně nízký šum v  porovnání se všemi ostatními systémy.

Závěr: Vyhodnocení získaných obrazů ukázalo rozdílnou kvalitu obrazů, přičemž některé systémy se zdají být pro těžce obézní pacienty vhodnější. Výsledky však neříkají nic o kvalitě obrazu u malých a středních pacientů.

Klíčová slova: angiografie, dynamický fantom, kvalita obrazu, obézní pacient

Major statement

The article provides a comparison of image guality of angiography systems from four major manufacturers used in interventional radiology under the conditions simulating the abdomen of patients with severe obesity.

SUMMARY

Súkupová L, Rydlo J, Hlaváček O, Vedlich D, Krajina A, Nedvěd K, Vávra T, Chaloupka J, Peregrin JH. Image quality comparison of angiography systems from four major manufacturers

Objective: The aim of the study was to produce a methodology enabling comparison and assessment of images from four angiography systems with the clinical setup, under conditions simulating patients with severe obesity.

Methods: Patients with severe obesity were simulated by 34 cm of PMMA in combination with a dynamic and static phantom, which included objects used for low and high contrast resolution assessment. Images used for comparison were obtained from four angiography systems in cine and fluoro mode.

Results: Under conditions simulating patients with severe obesity, high tube loading was required. Various exposure parameters combined with post-processing produced images of different quality. Images of systems A and C suffered from noise more than images from systems B and D. All the systems provide images of significantly different image quality when obtained using a  dynamic or static phantom. Mainly the system A, where motion blurring due to the pulse length was observed. Dose per image was quite low for system C, but unfortunately at the expense of higher noise. The system B provides quite good low contrast resolution and low noise when compared with all the other systems.

Conclusion: The assessment of image quality of all the images showed different image quality. Some of the systems might be more useful for patients with severe obesity than others. But the results do not say anything about image quality for patients of small and normal size.

Key words: angiography, dynamic phantom, image quality, obese patient


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět