Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Doporučený postup


Ces Radiol 2017;71(2): 101 -108

DOPORUČENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP PRO PŘÍPRAVU PACIENTA PŘED ENDOVASKULÁRNÍM VÝKONEM

CZECH SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY ČLS JEP GUIDELINES FOR PATIENT PREPARATION BEFORE ENDOVASCULAR PROCEDURE

Marie Černá1, Miloslav Roček2, Jan H. Peregrin3, Martin Köcher1, Antonín Krajina4, Radek Pádr2, Josef Hořejš5, Filip Cihlář6
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha
3 Pracoviště diagnostické a intervenční radiologie IKEM, Praha
4 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
5 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
6 Radiologické oddělení, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Hlavní stanovisko práce

Článek představuje doporučení CSIR ČLS JEP pro přípravu pacienta před endovaskulárním výkonem.

SOUHRN

Černá M, Roček M, Peregrin J, Köcher M, Krajina A, Pádr R, Hořejš J, Cihlář F. Doporučení České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP pro přípravu pacienta před endovaskulárním výkonem

Cílem těchto pokynů pro přípravu pacienta před endovaskulárním výkonem je poskytnout nová doporučení podle nejnovějších poznatků.

Příprava pacienta před intervenčním výkonem je zásadní a úzce souvisí se snížením rizika komplikací na co nejmenší míru.

Klíčová slova: endovaskulární výkon, doporučení

Major statement

The article presents recommendations of the CSIR ČLS JEP for patient preparation before endo-vascular procedure.

SUMMARY

Černá M, Roček M, Peregrin J, Köcher M, Krajina A, Pádr R, Hořejš J, Cihlář F. Czech Society of Interventional Radiology ČLS JEP guidelines for patient preparation before endovascular procedure

The aim of these guidelines for patient preparation before endovascular procedure is to provide new recommendations according to the latest knowledge. Patient preparation before endovascular procedure is essential and closely related to reduce risk of complications.

Key words: endovascular procedure, guidelines


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět