Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(3): 216 -225

VOLUMETRIE JATER PŘED A PO EMBOLIZACI V. PORTAE - NAŠE ZKUŠENOSTI

VOLUMETRIC ANALYSIS OF LIVER BEFORE AND AFTER PORTAL VEIN EMBOLIZATION - OUR EXPERIENCE

Monika Staňková1, Vendula Trunčíková2, Tomáš Andrašina1, Jakub Hustý1, Vlastimil Válek1
1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
2 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Hlavní stanovisko práce

Práce hodnotí spolehlivost volumetrické analýzy při měření objemů jater před a  poembolizaci portální žíly u pacientů připravovaných kresekční operaci jater, včetně vlivu použitého embolizačního materiálu a případné rekanalizace na nárůst objemu.

SOUHRN

Staňková M, Trunčíková V, Andrašina T, Hustý J, Válek V. Volumetrie jater před a po embolizaci v. portae - naše zkušenosti

Cíl: Zhodnotit nárůst zbytkového jaterního parenchymu (future liver remnant - FLR) před plánovaným resekčním výkonem jater u pacientů, kteří podstoupili embolizaci v. portae s přihlédnutím k použitému embolizačnímu materiálu. Dalším cílem je zhodnotit reprodukovatelnost volumetrické analýzy při měření objemů.

Metodika: Do retrospektivní studie bylo zahrnuto 36 pacientů připravovaných k  resekčnímu výkonu jater, kteří podstoupili embolizaci v. portae ve Fakultní nemocnici Brno. Volumetrická analýza byla provedena na CT/MR před a po výkonu dvěma nezávislými radiology. Míra reprodukovatelnosti měření byla stanovena pomocí Pearsonova a Wilcoxonova korelačního koeficientu. Ke zhodnocení korelace mezi nárůstem FLR a použitým embolizačním materiálem byl použit párový t-test, stejně jako pro stanovení korelace mezi nárůstem FLR a  rekanalizací porty.

Výsledky: Výkon embolizace porty proběhl u všech pacientů úspěšně s průměrným nárůstem FLR pro S2+3 o 4 %, pro levý lalok o 8 %. U 18 z nich došlo k  rekanalizaci portálního řečiště. Objem S2+3 se zvětšil průměrně o 23 %, objem levého laloku o 30 %. Větší nárůst FLR byl prokázán při použití permanentních embolizačních materiálů (p = 0,014), vliv rekanalizace na změnu FLR prokázán nebyl (p = 0,056). Volumetrická analýza se prokázala být metodou hodnocení s  velmi nízkou interindividuální variabilitou, Pearsonův korelační koeficient byl pro všechny parametry > 0,9 (p < 0,001).

Závěr: Při nedostatečné hodnotě FLR před resekčním výkonem jater je možné ji navýšit embolizací porty. Lepší výsledky lze dosáhnout při využití permanentních embolizačních materiálů. Ke stanovení hodnoty FLR lze využít volumetrickou analýzu, která má nízkou interindividuální variabilitu.

Klíčová slova: embolizace v. portae, FLR, hemihepatektomie, volumetrická analýza

Major statement

This thesis evaluates interobserver variability of volumetrie analysis in the measurement of liver volumes before and after portal vein embolization in patients prior planned liver resection, including assessment of the influence of applied embolization material and eventual recanalization on the volume increase.

SUMMARY

Staňková M, Trunčíková V, Andrašina T, Hustý J, Válek V Volumetric analysis of liver before and after portal vein embolization - our experience

Aim: To evaluate the increase in the future liver remnant (FLR) in patients prior to liver resection who underwent portal vein embolization, regarding applied embolization material. Another aim is to evaluate the interobserver variability of volumetric analysis for the measurement of volumes.

Methods: The total of 36 patients prior planned liver resection who underwent portal vein embolization in the University Hospital Brno were included in this retrospective study. Volumetric analysis was performed on CT/MRI before and after the procedure by two independent radiologists. The interobserver variability was determined by using Pearson and Wilcoxon correlation coefficient. The correlation between the increase in FLR and applied embolization material was determined by using pair t-test, as well as for the determination of correlation between the increase in FLR and recanalization of v. portae.

Results: The portal vein embolization was successful in all the patients with average increase in FLR by 4% for S2+3, by 8% for left liver lobe. Recanalization of v.portae occurred in 18 patients. The volume of S2+3 increased in average by 30%, the volume of left lobe by 30%. Major increase in FLR was proved using the permanent embolization agents (p = 0.014), the influence of recanalization was not proved (p = 0.056). Volumetric analysis shows to be a method of assessment with a very low interobserver variability; the Pearson correlation coefficient is > 0.9 (p < 0.001) for all the parameters.

Conclusion: In case of insufficient value of FLR before liver resection, it is possible to increase it with the portal vein embolization. The permanent embolization agents appear to be eligible. The volumetric analysis can be used for the determination of FLR, since it is a method with significantly low interobserver variability.

Key words: FLR, hemihepatectomy, portal vein embolization, volumetric analysis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět