Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2017;71(3): 207 -215

PŘESNOST VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE V DIAGNOSTICE LOŽISKOVÝCH LÉZÍ LEDVIN

ACCURACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF FOCAL RENAL LESIONS

Iva Mácová1, Filip Čtvrtlík1, Zbyněk Tüdos1, Miroslav Heřman1, Milan Král2
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Urologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Retrospektivní hodnocení většího souboru pacientů potvrdilo dobrou diagnostickou úspěšnost CT u maligních a benigních tumorů ledvin.

SOUHRN

Mácová I, Čtvrtlík F, Tüdos Z, Heřman M, Král M. Přesnost výpočetní tomografie v diagnostice ložiskových lézí ledvin

Cíl: Srovnat nálezy výpočetní tomografie (CT) ložiskových lézí ledvin s  definitivní histologickou diagnózou a určit diagnostickou přesnost CT vyšetření při hodnocení maligních lézí ledvin.

Metodika: Naše retrospektivní studie zahrnovala 630 pacientů, kteří podstoupili operaci nádoru ledviny období let 2009 až 2013. Vstupní kritéria byla: pacient dospělého věku operovaný pro parenchymovou ložiskovou lézi ledviny a dostupné předoperační kontrastní CT. Vylučovací kritéria byla: recidiva nádoru ledviny nebo metastáza jiného nádoru. Srovnali jsme výsledky CT vyšetření s definitivní histologickou diagnózou a vypočítali pozitivní prediktivní hodnotu CT v diagnostice maligních lézí a dále v diagnostice lézí vyžadujících operační řešení. Provedli jsme také výpočet pozitivní prediktivní hodnoty v závislosti na velikosti leze.

Výsledky: Pozitivní prediktivní hodnota CT vyšetření u maligních lézí byla 91, 7%, u lézí vyžadujících operační řešení byla pozitivní prediktivní hodnota 97, 3 % (tato skupina zahrnovala karcinomy a onkocytomy). Úspěšnost byla nejnižší u lézí menších než 2 cm.

Závěr: Kontrastní CT je optimální metodou pro hodnocení ložiskových lézí parenchymu ledvin.

Klíčová slova: tumory ledvin, renální karcinom, CT, přesnost

Major statement

Retrospective evaluation on large group of patients revealed good diagnostic accuracy of CT in malignant and benign renal tumors.

SUMMARY

Mácová I, Čtvrtlík F, Tüdos Z, Heřman M, Král M. Accuracy of computed tomography in the diagnosis of focal renal lesions

Purpose: The aim of this study was to compare computed tomography (CT) findings of focal renal parenchymal masses with definite histological diagnosis in operated patients and to measure the accuracy of CT in the assessing the malignancy of the lesions.

Methods: This retrospective study included 630 patients who underwent surgery for solid renal masses detected on imaging throughout the years 2009-2013 with the following inclusion criteria: adult patient operated with renal parenchyma mass and available preoperative contrast-enhanced CT. Exclusion criteria were: cancer recurrence or metastasis. We compared the CT results with definitive histological diagnosis and calculated the positive predictive value of CT to correctly define malignant lesions and lesions that should be operated on. Calculations of the positive predictive value were also performed according to the size of the lesions.

Results: We found a positive predictive value of 91.7% for CT imaging to predict malignancy and a value of 97.3% in identifying lesions which should be operated on (this group included the oncocytomas as well as carcinomas). Accuracy was lower in lesions smaller than 2 cm.

Conclusion: Contrast-enhanced CT is a reliable method for assessment of renal parenchymal lesions.

Key words: renal masses, renal cell carcinoma, CT, accuracy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět