Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2017;71(3): 201 -206

SAPHO - VZÁCNÁ DIAGNÓZA

SAPHO - THE RARE DIAGNOSIS

Eva Korčáková1, Pavel Jeremiáš2, Jan Říčař3, Pavel Hořák4
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 0ddělení klinické farmakologie LF UK a FN, Plzeň
3 Dermatovenerologická klinika LF UK a FN, Plzeň
4 Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Věříme, že znalost SAPHO a především souvislosti kostních a kožních změn může v budoucnu usnadnit diagnózu v podobných případech.

SOUHRN

Korčáková E, Jeremiáš P, Říčař J, Hořák P. SAPHO - vzácná diagnóza

SAPHO syndrom se řadí mezi revmatologická onemocnění. Jeho projevy jsou poměrně variabilní, proto je diagnóza především v časných stadiích složitá. Diferenciálně diagnosticky je nutné vylučovat závažné patologické jednotky jako tumor a bakteriální zánět. Prezentujeme případ pacienta, který několik let docházel do naší nemocnice s recidivujícími potížemi a byl opakovaně vyšetřován s různými závěry. Diagnóza SAPHO byla poprvé vyslovena na základě CT s přihlédnutím k vývoji onemocnění jako diferenciální diagnóza ke známější séronegativní spondylartitidě.

Klíčová slova: SAPHO, revmatoidní onemocnění, osteitida, hyperostóza, palmoplantární pustulóza

Major statement

We believe that the knowledge of SAPHO and, above all, the context of bone and skin changes may facilitate diagnosis in similar cases in the future.

SUMMARY

Korčáková E, Jeremiáš P, Říčař J, Hořák P. SAPHO - the rare diagnosis

SAPHO syndrome is one of the rheumatic diseases. Its expression is quite variable. Diagnosis, especially in the early stages, is complicated. In differential diagnosis is necessary to exclude severe pathological units. We present a case of our patient, who attended several times our hospital with recurrent troubles and has been repeatedly investigated with different results. The diagnosis of SAPHO was first defined based on CT, taking into account the development of the disease as a differential diagnosis to the well known seronegative spondyloarthritis.

Key words: SAPHO, rheumatic disease, osteitis, hyperostosis, palmoplantar pustulosis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět